W dniu 5 października 2022 r. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Spotkanie prowadził Przewodniczący Komisji Zygmunt Mierzejewski.

Zygmunt Mierzejewski podkreślił, że było to 14 posiedzenie i w nowej kadencji to Prezydium zadecyduje czy powołać ponownie to gremium. Następnie podziękował za aktywność i pomoc w realizacji założonych celów Kierownictwu OPZZ, Piotrowi Ostrowskiemu, Mirosławowi Grzybkowi, Leszkowi Miętkowi, Norbertowi Kusiakowi i Katarzynie Pietrzak.

Podziękował także całej Komisji za wyjątkowa aktywność (ponad 500 zgłoszonych propozycji, uwag).

W bieżącej kadencji Komisja przyjęła wewnętrzny regulamin pracy, zasady komunikacji i koordynacji działań. Ustaliła także ścieżki opiniowania dokumentów oraz terminy posiedzeń.

Podczas jednego z posiedzeń odbyła się polsko-niemiecka konferencja pt. „Związki zawodowe a polityka energetyczna: doświadczenia niemieckie i polskie. Dwa kraje, dwie wizje – wspólny cel”.

Inne posiedzenie zostało połączone z webinarium poświęconym dyskusji o publikacji pt. „Wielka gra. Czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję?”. Tematem publikacji jest transformacja klimatyczna.

Komisja gościła także na posiedzeniu dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, dyrektor biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce Ernst Hillebrand oraz Richard Grieveson, dyrektor Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych.

Podczas prac omówiono także: Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, działania OPZZ podejmowanych w ramach Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” i Semestru Europejskiego, przyszłość Semestru Europejskiego oraz postępy Polski w realizacji Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych, kluczowe działania podejmowane przez OPZZ, przestrzeganie prawa pracy w trakcie pandemii COVID-19, Krajowy Plan Odbudowy, Politykę przemysłową Polski i Białą Księgę rozwoju przemysłu.

Omówiono ponadto sytuację w branżach: budowlanej, przemyśle obronnym, przemyśle lekkim oraz w hutnictwie, energetyce i sektorze stoczniowym, lekkim i farmacji.

Podsumowując prace Komisji Piotr Ostrowski podkreślił dużą jej rolę i przybliżył jakimi kluczowymi tematami obecnie zajmuje się OPZZ.

Norbert Kusiak omówił stanowisko OPZZ do projektu budżetu państwa na 2023 r. oraz projekt ustawy dla firm energochłonnych.

Mirosław Grzybek omówił problemy w branżach motoryzacyjnej i hutniczej.

Jerzy Wysokiński przybliżył problematykę dotyczącą telekomunikacji i cyfryzacji. Brak środków z KPO bardzo utrudnia rozwój.

Marek Kuczyński omówił sytuację w branży chemicznej oraz problemy ZCH Puławy.

Ireneusz Ćwir pogłębił analizę sytuacji i problemów w branży motoryzacyjnej.

Elżbieta Aleksandrowicz szeroko omówiła tragiczną sytuację w wymiarze sprawiedliwości.

Zygmunt Mierzejewski