9 grudnia w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego

Zebrani omówili sytuację  na rynku pracy w województwie lubelskim. Przedstawiono propozycję rozdysponowania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego na rok 2023.

Członkowie WRRP w Lublinie zapoznali się z projektem Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2023 rok oraz z projektem  „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

Uczestnicy omówili wyniki  wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2021-2020 – stan na 30.11.2022r. Zapoznali się z wynikami postępu prac nad wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego przez WUP w Lublinie w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych w 2022r.

Rada wypracowała stanowisko w ramach realizacji projektu „Nowoczesny proces kształcenia odpowiedzią  na potrzeby rzemiosła i przedsiębiorców w Polsce”.

Podjęto uchwałę w sprawie uruchomienia nowych oraz funkcjonujących kierunków kształcenia.