Kolegium Związków Zawodowych Orlen-Energa, działając w imieniu organizacji związkowych Grupy Kapitałowej Energa, zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o interwencję.

Biuro prasowe OPZZ 

Przedmiotem sporu są „Zasady wyboru i funkcjonowania Rzeczników ds. Etyki w Grupie Energa”, które decyzją Zarządu Energa SA weszły z życie w czerwcu br. Rzecznikami ds. Etyki mieliby zostać pracownicy wybrani w powszechnych wyborach w poszczególnych podmiotach grupy.

Jeden z zapisów „Zasad” stanowi: „W celu zachowania bezstronności, przed powołaniem na Rzecznika ds. Etyki, wybrany kandydat zobowiązany jest zawiesić członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie stosowne oświadczenie o bezstronności kandydata na Rzecznika ds. Etyki”.

Związkowcy kwestionują ten zapis. W ich opinii jest to naruszenie praw pracowników zatrudnionych w podmiocie zależnym od Skarbu Państwa, w tym naruszenie zasady równego traktowania. Zdaniem KZZ Orlen-Energa uznanie, że przynależność związkowa ogranicza bezstronność kandydata, pomimo obowiązku złożenia oświadczenia o bezstronności, stanowi nadużycie praw pracodawcy i nie jest uzasadnieniem dla nierównego traktowania kandydatów. Ponadto pracodawca nie ma podstaw prawnych do wprowadzania zasad ograniczających prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Organizacje związkowe działające w Grupie próbowały dojść do porozumienia z Zarządem Energa SA. Zastrzeżenia związkowców zostały jednak zignorowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa, które uznało kwestionowane zapisy za prawidłowe. W tej sytuacji KZZ Orlen-Energa wystąpiło z wnioskiem o interwencję do RPO. Jednym z sygnatariuszy wniosku jest Jarosław Szunejko – przewodniczący MZZ Pracowników GK Energa SA w Olsztynie (wiceprzewodniczący KZZ Orlen-Energa). W strukturach OPZZ pełni funkcję przewodniczącego Rady OPZZ woj. warmińsko- mazurskiego.

Spółka Energa SA z siedzibą w Gdańsku jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Energa. Głównym akcjonariuszem tej spółki jest PKN ORLEN SA – spółka zależna od Skarbu Państwa.