9 listopada w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Młodych OPZZ.

W pierwszej części spotkania przewodniczący Jan Guz przywitał zebranych, opowiedział o strukturach i sposobie działania OPZZ oraz najważniejszych inicjatywach centrali i Programie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018 – 2022.

Z kolei wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła proponowany porządek obrad oraz regulamin pracy Komisji Młodych. Omówiła również sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Młodych OPZZ nowej kadencji.

Następnie ustępujący przewodniczący KM OPZZ Maciej Łapski przedstawił sprawozdanie z działań KM OPZZ w kadencji 2017 - 2018. Do najważniejszych inicjatyw młodych w tym okresie należało zapoczątkowanie rozwoju regionalnego Komisji poprzez utworzenie jej struktur we współpracy z radami OPZZw czterech województwach (Opolskim, Mazowieckim, Śląskim i Łódzkim) oraz rozpoczęcie Akademii Organizowania Pracowników KM OPZZ i przeprowadzenie w jej ramach cyklu szkoleń i warsztatów z organizowania pracowników i kampanii pracowniczych, działań w internecie i social media, współpracy z PIP oraz negocjacji i praw pracowniczych. Młodzi prowadzili również kampanię Maraton Pisania Skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczyli w akcjach Handel i Budowy Bez Wyzysku oraz podejmowali szereg innych aktywności.

W celu lepszego poznania się uczestników i uczestniczek Komisji, w szczególności osób, dla których było to pierwsze spotkanie, Maciej Łapski i Konrad Więcek poprowadzili krótkie warsztaty pt. “Jak mogę zaangażować się w działania KM OPZZ?”. W trakcie pracy w grupach zebrani dyskutowali o wybranym przez siebie problemie pracowniczych i pomysłach na aktywność związkową, która mogłaby pomóc w jego rozwiązaniu, oraz sposobie dotarcia do pracowników, akcji promocyjnej i medialnej, które ułatwiłyby jego nagłośnienie.

W drugiej części spotkania przystąpiono do wyborów. Najpierw powołano komisję skrutacyjną w składzie Agnieszka Październy, Barbara Pędrys oraz Elżbieta Suchecka. Zdecydowano również o liczbie wiceprzewodniczących Komisji (cztery osoby).

Jako kandydata na Przewodniczącego Komisji zgłoszono Konrada Więcka z OPZZ “Konfederacja Pracy”, również członka Prezydium KM OPZZ ustępującej kadencji. W swoim wystąpieniu Konrad Więcek mówił o kontynuowaniu i rozwinięciu działań w województwach, potrzebie utworzenia kolejnych wojewódzkich KM OPZZ, rozwinięciu zakresu tematycznego i zwiększeniu liczby szkoleń w ramach Akademii Organizowania KM OPZZ, aktywnego włączania się Komisji w kampanię Polska Bez Wyzysku, kampanie pracownicze i współpracę z organizacjami związkowymi zrzeszonymi w OPZZ oraz wykorzystaniu internetu i nowych technologii w działaniu na rzecz pracowników i rozwoju ruchu związkowego.

W wyniku głosowania uczestniczek i uczestników spotkania Konrad Więcek został jednogłośnie wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ.

Od razu przystąpiono do wyborów wiceprzewodniczących. Zgłoszono czterech kandydatów. Wszyscy zostali wybrani i tym samym Wiceprzewodniczącymi Komisji Młodych OPZZ zostali: Marcin Dylowicz ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Maciej Ilcewicz z Oddziału ZNP w Warszawie, Krzysztof Palej ze Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice, Wojciech Stelmasiak z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Nexteer Automotive Poland Sp. z o. o..

Wszyscy kandydaci już wcześniej byli aktywni w KM OPZZ i reprezentowali młodych m.in. w Prezydium KM OPZZ, w strukturach komisji młodych organizacji branżowych i wojewódzkich KM OPZZ.

Po przeprowadzeniu wyborów członkinie i członkowie KM OPZZ podjęli dyskusję o ramowym planie działania na najbliższą kadencję, którego ostateczny kształt zostanie przygotowany przez Prezydium Komisji.


Sprawozdanie z działalności Komisji Młodych OPZZ
w okresie od 21 marca 2017 roku do 8 listopada 2018 roku

do pobrania poniżej