Młodzi w związkach zawodowych to jeden z głównych tematów poruszanych podczas Rady OPZZ, która odbyła się 21 września 2022 roku. Co czeka związki zawodowe i jak zachęcić młode osoby do aktywnego działania w miejscach pracy?


Rada OPZZ analizuje sytuację młodych na rynku pracy

  • 21 września Rada zapoznała się z oczekiwaniami młodych związkowców OPZZ i zarekomendowała przeprowadzenie badań ankietowych w ogólnopolskich organizacjach członkowskich (OOC) aby uzyskać pogłębioną diagnozę ich problemów i oczekiwań.
  • Rada OPZZ zwróciła się z prośbą do przedstawicieli struktur terytorialnych OOC o zapoznanie się z wnioskami ze spotkań z młodymi pracownikami i przeanalizowanie ich uwag na poziomie swoich zakładów pracy.
  • Rada sugeruje, aby podczas zebrań związkowych podnoszono zagadnienia ważne dla młodych ze szczególnym uwzględnieniem ich praw i zaleca wdrożenie działań, mających na celu usprawnienie współpracy i komunikacji międzypokoleniowej.

Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ

Młodzi ludzie to przyszłość, od których zależy nasze jutro. OPZZ wspiera młode pokolenie na rynku pracy i angażuje w działalność związków zawodowych. Podejmujemy wiele działań aby dotrzeć do młodego pokolenia.

Równość w miejscu pracy i zapobieganie dyskryminacji

Walczymy o to, by młodzi ludzie rozpoczynający aktywność zawodową i podejmujący pierwszą pracę byli godnie traktowani przez pracodawców. Chcąc ułatwić im start w dorosłość kwestionujemy zasadność umów śmieciowych i bezpłatnych staży. Postulujemy wydłużenie urlopu wypoczynkowego oraz skrócenie czasu pracy. Zabiegamy o wzrost wynagrodzeń, poprawę warunków pracy młodych pracowników i wyrównanie szans na rynku pracy.

Młodzi ludzie coraz gorzej widzą swoją przyszłość

Mają niskie poczucie sprawczości, boją się bezrobocia. Uważają, że aby znaleźć satysfakcjonującą pracę trzeba wyjechać z kraju. W rezultacie niechętnie angażują się w życie publiczne myśląc, że nie są w stanie zmienić otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego zwiększyliśmy ilość podejmowanych inicjatyw po to, aby dać młodym ludziom poczucie siłę, przywrócić im wiarę we własne możliwości, a także przekazać im wiedzę, jak zadbać o swoją przyszłość już teraz. OPZZ chce stworzyć możliwości działania związkowcom młodego pokolenia, aby wzmacniać pozycję młodych pracowników w miejscach pracy. Młodzi ludzie muszą też wiedzieć, że mogą wpływać na ustawodawców odpowiedzialnych za stanowienie prawa, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków pracy czy wzrostu wynagrodzeń, wyrównywaniu szans i likwidacji wszelkich form dyskryminacji zawodowej.

OPZZ chce pokazać młodym, że jutro należy do nich

Podejmujemy w tym celu liczne działania, aktywizując młodych, chcemy zwiększać zaangażowanie młodych pracowników w działalność związkową. Wspieramy dialog i partnerstwo międzypokoleniowe. Uważamy, że dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń to szansa na lepszy i łatwiejszy start w dorosłe życie dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i działalność związkową. Aby utrzymywać wielopoziomową komunikacje międzypokoleniową, zorganizowaliśmy spotkania młodych pracowników z liderami - członkami organów statutowych OPZZ – po to, aby młodzi mogli czerpać z doświadczenia osób z długim stażem zawodowym. Organizujemy liczne szkolenia starając się wspierać młodych związkowców i podnosić ich kompetencje (m.in. prawne) i możliwości oddziaływania w miejscu pracy.

Unia Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Intencją UE jest skupienie uwagi na roli europejskiej młodzieży w budowaniu lepszej przyszłości. Z tej okazji OPZZ postanowiło jeszcze bardziej zachęcić młodych do szkoleń, dyskusji i aktywności, która przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy. W 14 województwach zorganizowaliśmy spotkania i warsztaty dla osób poniżej 40. roku życia, które były okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania aktualnych problemów i potrzeb młodych na rynku pracy. Chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, co dobrego może przynieść włączenie się w działalność związków zawodowych. Dyskutowano m.in. o roli związków zawodowych na współczesnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, priorytetach młodych pracowników dotyczących łączenia aktywności zawodowej z życiem osobistym (work-life balance) oraz przyszłości zawodowej młodego pokolenia. W dniach 16-17 września w Mielnie podsumowaliśmy dotychczasowe spotkania w Radach Wojewódzkich. Rozmawialiśmy o problemach młodych i przyszłości związków zawodowych w Polsce. Uznaliśmy, że szczególnie ważne są opinie młodych członków i członkiń naszej konfederacji. Dlatego stworzyliśmy ankietę, która będzie służyć dogłębnemu zbadaniu problemów (pełna relacja ze spotkania w Mielnie TUTAJ: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-stawia-na-mlodych )

Wymieniamy doświadczenia w Europie

Dla OPZZ bardzo ważna jest także wymiana doświadczeń i poglądów ze związkowcami z innych krajów. W dniach 14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie , w którym uczestniczyli Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA. Podczas szkolenia poruszano takie tematy, takie jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie oraz problem utrzymania członków w związkach zawodowych i komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz kosztów życia pracowników, a także rynku pracy w czasach pandemii COVID-19, równości płci czy zmianach klimatu. To już kolejne szkolenie w ramach współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą przedstawiciele OPZZ (informacja o szkoleniu w Turynie TUTAJ: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/szkolenie-breaking-the-age-wall-quot-w-turynie ).

W trakcie posiedzenia Rady OPZZ w dniu 21 września zgodziliśmy się, ze kluczem do sukcesu jest otworzenie się organizacji związkowych na problemy młodych pracowników oraz stworzenie odpowiednich strategii służących ich rozwiązywaniu, np. prowadzenie komunikacji przyjaznej młodym (media, Internet). Zapoznaliśmy się także ze statystykami i danymi GUS na temat sytuacji młodych pracowników. Przedstawiono ponadto raport opracowany przez zespół pod kierunkiem dr. Bartosza Machalicy przy współpracy Fundacji im. Friedricha Eberta (TUTAJ).

Gośćmi Rady byli młodzi związkowcy, uczestnicy szkolenia w Mielnie podsumowującego akcję „Młodzi w związkach zawodowych” przeprowadzoną we wszystkich województwach: Jarosław Cielemecki, reprezentujący branżę OPZZ Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, Mirosław Kozik (Oświata i Nauka), Lukas Liedtke (Przemysł), Marcin Potrykus (Transport) i Kamil Szadkowski (Usługi publiczne). Młodzi związkowcy przedstawili wnioski, które wypracowali w Mielnie. Zaprezentowali także ankietę, którą stworzyli aby przeprowadzić badania w naszych organizacjach członkowskich.