6 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ w formie hybrydowej pod przewodnictwem Jerzego Wiśniewskiego - przewodniczącego Komisji. Uczestniczył w nim również wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.

Katarzyna Duda, OPZZ

Na wstępie przewodniczący Jerzy Wiśniewski dokonał podsumowania działań Komisji od momentu powstania, w tym działań członków Komisji na poziomie lokalnym w ramach rad senioralnych. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę podjęcia bardziej intensywnych działań na tym poziomie, a także podniósł kwestię potrzeby powoływania przy Radach Wojewódzkich OPZZ Rad Senioralnych. 

Członkowie Komisji zgodzili się co do potrzeby ponownego wystąpienia z wnioskiem do rad wojewódzkich w powyższej sprawie. Następnie wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin poinformował o bieżących działaniach OPZZ na rzecz seniorów, przede wszystkim o wystosowanych do rządu wnioskach o zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego, który pozostaje na niezmiennym poziomie 4000 zł od 11 lat, a także o zainicjowaniu przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie wprowadzenia tzw. renty wdowiej. 

Członkowie Komisji zwrócili również uwagę na takie niepokojące zjawiska, jak niedostateczne wsparcie państwa dla rodzin opiekujących się chorymi osobami starszymi, a także na utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych przez seniorów wynikający z braków kadrowych w wielu gminach.