W dniach 6 – 7 grudnia w Brukseli obradował Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (KW EKZZ). Komitet zatwierdził wybór nowej Sekretarz Generalnej - Esther Lynch. W posiedzeniu KW uczestniczył jego członek, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Komitet przyjął m.in. Stanowisko EKZZ  wobec Komunikatu Komisji Europejskiej z  27 kwietnia br. dotyczącego przyciągania umiejętności i talentów do UE, w którym zawarła inicjatywy prawne, operacyjne i polityczne w obszarze migracji zarobkowej. W obrębie ram legislacyjnych Komisja proponuje przekształcenie dyrektywy o jednym zezwoleniu. Obejmuje ono procedurę jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z państw trzecich przebywających "legalnie" w państwie członkowskim.

W oparciu o uchwałę EKZZ w sprawie sprawiedliwej mobilności siły roboczej i migracji, wniosek Komisji jest okazją do zwiększenia spójności rynku pracy i mobilności oraz do zajęcia się problemem wyzysku siły roboczej. Surowa rzeczywistość, z którą związki zawodowe spotykają się na co dzień, jest taka, że pracownicy migrujący w UE nie są traktowani równo, są narażeni na nadużycia i wyzysk w pracy, co może prowadzić do poważnych form, takich jak praca przymusowa i handel ludźmi w celu wyzysku w pracy. Z tego powodu przekształcenie dyrektywy ma wysoki priorytet dla EKZZ.

Komitet Wykonawczy przyjął także uchwałę EKZZ wzywającą do przyjęcia dyrektywy UE w sprawie systemów algorytmicznych w miejscu pracy.

EKZZ podkreśla, że systemy algorytmiczne, zwłaszcza sztucznej inteligencji - AI”(Artificial Intelligence), mają ogromny wpływ na pracę przyszłości. Aby poprawić warunki pracy i uniknąć negatywnych skutków, wykorzystanie takich systemów w miejscu pracy musi być lepiej i skuteczniej regulowane.

EKZZ uważa, że ustawa o AI nie jest odpowiednia do regulowania wykorzystania AI w miejscu pracy. Dyrektywa UE w sprawie systemów algorytmicznych w miejscu pracy, powinna określić europejskie minimalne standardy projektowania i stosowania systemów algorytmicznych w kontekście zatrudnienia. Kluczowym elementem nowej dyrektywy powinno być wzmocnienie i egzekwowanie praw związków zawodowych do negocjacji zbiorowych, a także praw przedstawicieli pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa. Systemy algorytmiczne w pracy muszą być przejrzyste i możliwe do wyjaśnienia. Pracownicy i ich przedstawiciele mają prawo do otrzymywania informacji o stosowanych aplikacjach w prostym i zrozumiałym języku.

W opinii EKZZ nieuregulowana AI stwarza ogromne zagrożenia dla pracowników. Oprócz masowej inwigilacji, może być wykorzystywana do rozpoznawania uczuć i oceniania pracowników bez uwzględnienia kontekstu lub wydajności. Klasycznym przykładem tego są aplikacje oparte na AI, które mogą określać nastrój i emocje w rozmowach agentów centrum kontaktowego oraz oceniać je w ramach monitorowania wydajności. To, czy dany pracownik znajduje się w osobiście stresującej sytuacji (np. śmierć krewnego), nie jest brane pod uwagę przy ocenie. W ten sposób narzędzia AI mogą szybko doprowadzić do swoistej dehumanizacji pracownika, przekształcając go w czysto ekonomiczny towar.

AI może również dokonywać prognoz dotyczących wydajności pracownika. Awans lub nawet zwolnienie może więc być oparte, przynajmniej częściowo, na przewidywaniu przyszłej wydajności pracownika, a nie na rzeczywistej wydajności. Co więcej, takie systemy mogą być wykorzystywane do przewidywania postaw politycznych, preferencji dotyczących rodzenia dzieci i członkostwa w związkach zawodowych.