Dnia 7 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

Biuro prasowe OPZZ

Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", a także eksperci: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Renata Górna, specjalistka w Wydziale Katarzyna Duda oraz Bogdan Grzybowski. Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego – Krzysztofa Kisielewskiego z Forum Związków Zawodowych.

Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu przyznania części emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi.
  • Postulat zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
  • Postulat likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Pismo z Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
  • Sprawy różne.

W dyskusji dotyczącej tzw. renty wdowiej OPZZ podkreśliło, że temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, o czym świadczy m.in. pozytywna ocena projektu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Poinformowano ponadto, że przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie.  Strona pracodawców przedstawiła odmienne zdanie w tej kwestii, argumentując, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań nie jest wskazane ze względu na koszty rozwiązania. Strona rządowa również zajęła stanowisko krytyczne wobec omawianego postulatu, co uzasadniono z kolei wprowadzeniem na rzecz emerytów takich rozwiązań jak tzw. 13 i 14 emerytura.

Podczas posiedzenia Zespołu we wrześniu br. Sebastian Koćwin zwrócił się do przewodniczącego Zespołu Krzysztofa Kisielewskiego z wnioskiem o zaproszenie na następne posiedzenie posłanki Urszuli Ruseckiej – przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu. Mimo wystosowanego zaproszenia pPrzewodnicząca Urszula Rusecka nie wzięła udziału w posiedzeniu Zespołu. Przedstawiciele OPZZ apelowali o przyśpieszenie procesu legislacyjnego przez stronę rządową w sprawie projektów dotyczących emerytur stażowych i zwrócili się do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przypomniano, że w Sejmie znajdują się obecnie 4 projekty ustaw: dwa złożone w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, przez Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, a także obywatelski i prezydencki projekt ustawy. Stanisław Szwed udzielił informacji, że projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych będą rozpatrywane wspólnie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny po tym, jak prezydencki projekt ustawy złożony w Sejmie 14 grudnia 2021 r. zostanie skierowany pod obrady Sejmu (pod warunkiem skierowania go do dalszych prac), nie podał jednak harmonogramu powyższych prac.  

W punkcie dotyczącym emerytur pomostowych uzgodniono, że powstanie grupa robocza, której zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie odejścia od wygaszania emerytur pomostowych i rozszerzenia wykazów rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz krytyczne ocenili nieobecności na posiedzeniu przedstawicieli „Solidarności”, a także wydanie zarządzenia nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, zarzucając stronie rządowej łamanie ustawy o związkach zawodowych oraz zasad dialogu społecznego zawartych m.in. w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Z uwagi na nieobecność autorów pisma Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. omówienie tego tematu przełożono na następne posiedzenie.