W związku krytyczną sytuacją w przemyśle energochłonnym OPZZ przy poparciu Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego wnioskowało o pilne zwołanie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie Zespołu odbyło się w poniedziałek 12 września br., w którego trakcie wypracowano Stanowisko w tej sprawie. 13-14 września miało miejsce głosowanie dotyczące wsparcia przemysłu energochłonnego, zakończone podjęciem Uchwały.

Związki zawodowe z OPZZ już w styczniu apelowały o podjęcie szybkich i stanowczych działań w związku z trudną sytuacją w przemyśle energochłonnym. 5 sierpnia 2022 roku przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym zaapelował o wprowadzenie mechanizmów administracyjnych, które spowodują ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych do przemysłu. 

OPZZ zaapelowało również o pilne zwołanie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego w sprawie przemysłu energochłonnego. Posiedzenie Zespołu odbyło się w poniedziałek 12 września i wypracowano na nim oficjalne Stanowisko. W Uchwale nr 116 strony pracowników i strony pracodawców strony Rady Dialogu Społecznego w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego czytamy.

Drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego, powoduje, że sektor energochłonny przeżywa dziś największy od lat kryzys, a jego ewentualny upadek spowoduje znaczne straty dla polskiej gospodarki. […] Warto podkreślić, że proces technologiczny w branżach energochłonnych częstokroć nie pozwala na wyłączenie a potem szybkie włączenie produkcji. […] Dla przykładu, ponowne uruchomienie pieca hutniczego może zająć długie kwartały i wiązać się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów, tzw. kosztów utopionych. […] W warunkach przyszłej niepewności i ograniczonego popytu w europejskiej gospodarce, wyłączenie produkcji energochłonnej w Polsce może z tego powodu przekształcić się w długotrwałą rezygnację z produkcji w kraju i stałą konieczność importu, który niesie ze sobą nie tylko ryzyko ciągłości dostaw dla mniej energochłonnych spółek przemysłowych, ale także koszty społeczne i koszty finansowe dla gospodarki tak wysokie, że w skali całej gospodarki konieczność ich poniesienia mogłaby destabilizować bilans handlowy i zagrażać stabilności makroekonomicznej, np.: kanałem kursu złotego. […]

Twierdzenie, że nie można uruchomić mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców ze względu na obowiązujące na rynku energii przepisy unijne jest nieprawdziwe. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z 23 marca 2022 roku (Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2022/C 131 I/01) istnieje możliwość złagodzenia wzrostu cen energii i gazu m.in. z powodu konfliktu zbrojnego. Pomoc może być przekazana w formie dotacji bezpośrednich, ulg podatkowych, płatniczych, gwarancji bankowych czy pożyczek. Ustalono wysokość możliwej pomocy dla przedsiębiorstwa energochłonnego do 2 mln euro lub 50 milionów euro w przypadku wykazania straty operacyjnej.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. Prosimy o wprowadzenie w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwraca się tym samym do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. Prosi też wprowadzenie w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów, wnosząc o:

  • rzetelny dialog rządu ze środowiskiem przedsiębiorców i pracowników w zakresie powstrzymania wyłączeń produkcji lub przewidywalności takich decyzji i ograniczania bolesności ich skutków;
  • wypracowanie programu ograniczenia zużycia energii np.: w zakresie oświetlenia ulic i witryn w godzinach nocnych;
  • wprowadzenie maksymalnej ceny zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw energochłonnych zagrożonych ucieczką emisji CO2;
  • wprowadzanie gwarancji instytucji państwowych na miejsce depozytów transakcyjnych na zakupy energii elektrycznej na TGE oraz na rynku bilateralnym OTC (w tym zastąpienie gwarancji bankowych);
  • wdrożenie mechanizmów zmniejszających ceny energii w kontraktach na III i IV kwartał 2022 roku oraz 2023 rok poprzez:
    • administracyjną kontrolę cen energii dla przemysłu – tzw. „taryfa przemysłowa”, opartą na koszcie wytworzenia w jednostkach generujących energię z węgla brunatnego
    • wprowadzenie dopłaty do ceny energii nabywanej przez odbiorców energochłonnych na 2023 r., która ograniczy maksymalną jej cenę do poziomu kosztów produkcji, powiększoną o uczciwą marżę polskich elektrowni.

13 września rozpoczęło się głosowanie nad Uchwałą nr 116 ze strony pracowników oraz strony pracodawców RDS w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego. Zakończyło się ono podjęciem Uchwały.