Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich na czele z przewodniczącą Barbarą Sobucką zorganizował w Uzdrowisku Lądek – Długopole posiedzenie poświęcone ocenie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujący wszystkie uzdrowiska w Polsce, wraz zaproszonymi przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin i dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna.

Założenia nowej reformy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od ubiegłego roku są przedmiotem spotkań w gronie nielicznych ekspertów z tej dziedziny, odbywających się szczególności w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. uzdrowisk. Niestety, strona społeczna reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego nie była do tej pory informowana oficjalnie o mających wkrótce wejść w życie zmianach. OPZZ, wraz ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich, w maju br. wystosowało do Ministerstwa Zdrowia pismo przedstawiające nasze zastrzeżenia do zapowiadanej reformy. Na wniosek OPZZ temat ten będzie przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 21 października br.

Przedstawiciele ZZUP dyskutowali na ten temat podczas dwudniowego posiedzenia w Uzdrowisku Lądek – Długopole. Zmienią się w szczególności zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe - pacjent sam będzie mógł zdecydować gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. Zdaniem resortu zdrowia zwiększy się dostęp do tej formy leczenia - kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne, a kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundamentalna zmiana ma polegać na tym, że uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. W dyskusji związkowcy wyrażali szereg obaw co do zapowiadanych zmian: wskazywano na zagrożenia związane z konkurencyjnością uzdrowisk, obawą o ochronę miejsc pracy, utrudnienia dla pacjenta w kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe. Brak konstruktywnego dialogu na ten temat i szerokich konsultacji ze środowiskiem związkowym i świadczeniodawcami był mocno podkreślany przez uczestników związkowego posiedzenia. Nie są jeszcze przesądzone żadne kierunki zmian, brakuje także podstawowych aktów prawnych je wdrażających.

W części posiedzenia przedstawiciele OPZZ: Sebastian Koćwin i Renata Górna omówili najważniejsze działania OPZZ związane z bieżącą działalnością związkową w obszarze polityki społecznej oraz przygotowania do X Kongresu OPZZ w grudniu br.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ