5 i 6 grudnia w siedzibie OPZZ odbyły się dwudniowe warsztaty organizowane w ramach projektu "Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy". Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli i ekspertów wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego i wchodzących w ich skład związków oraz organizacji branżowych.

Biuro prasowe OPZZ

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, trudności w przewidywaniu przyszłości oraz powszechna niepewność to stały element współczesnych rynków pracy. Ostatnie wydarzenia - pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie - dodatkowo wzmocniły to przekonanie. W niedalekiej przyszłości polskie społeczeństwo stanie przed wyzwaniami związanymi m.in. z kryzysem demograficznym, zmianami klimatycznymi czy rewolucją cyfrową. Musimy więc odpowiednio przygotować rynki pracy oraz ich uczestników: pracowników, pracodawców oraz instytucje rynku pracy. Jednym z najlepszych sposobów właściwego dostosowania do zmian jest właściwa polityka kształcenia przez całe życie - w praktycznym zastosowaniu najlepiej wdrożono ją w krajach skandynawskich.

OPZZ w Partnerstwie z ZNP od 2020 r. realizuje projekt "Koordynatorzy działań edukacyjnych  w zakładach pracy". Jego głównym celem jest podniesienie wybranych kompetencji kluczowych przez 36 przedstawicieli i przedstawicielek partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do pełnienia roli koordynatorów edukacyjnych w zakładach pracy. W ramach projektu opracowaliśmy model KDE i konsultowaliśmy go podczas 16 spotkań w całym kraju ze wszystkimi zainteresowanymi stronami rynku pracy, zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne u szwedzkiego partnera dla potencjalnych koordynatorów modelu KDE i zadbaliśmy o wzmocnienie ich kompetencji kluczowych w tym zakresie. Rolą koordynatora będzie promowanie i zachęcanie do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji miękkich innych pracowników, a tym samym do promocji idei uczenia się przez całe życie. Działania, jakie koordynator będzie podejmował będą istotne zarówno z punktu widzenia interesów pracownika jak i pracodawcy. Dzięki niemu pracownicy przełamią barierę niechęci do kształcenia, a tym samym będą skłonni do szybszego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy.

Ostatnim etapem realizacji naszego projektu było zaprezentowanie modelu Koordynatorów Działań Edukacyjnych (KDE) przedstawicielom i ekspertom wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Warunkiem do wdrożenia modelu jest współpraca wszystkich partnerów społecznych, dlatego na zakończenie projektu powołały Radę Programową, której głównym zadaniem już po zakończeniu projektu będzie opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych działań w szczególności w zakresie dalszego funkcjonowania modelu w przyszłości i wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie go w Polsce.