Z okazji Międzynarodowego Dnia Równości Płac, przypadającego na 18 września, OPZZ za głosem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) wzywa wszystkie rządy do przyjęcia przepisów i reform, które zlikwidują utrzymującą się na świecie różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W skali globalnej wynoszą ponad 20%.

Biuro Prasowe OPZZ

Różnica ta jest jeszcze większa w przypadku kobiet zatrudnionych w sektorach, takich jak służba zdrowia i opieka, w których dominują właśnie kobiety. Rozbieżność w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi 24%, a większość najlepiej zarabiających osób to mężczyźni.

Dyskryminacja, niedocenianie oraz marginalizowanie pracy kobiet i ich nieproporcjonalnie duży udział w nieodpłatnej pracy opiekuńczej to główne przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć.

Większość kobiet pracuje też na niepewnych i nieformalnych stanowiskach, za które przysługuje im często minimalna pensja. Zwykle też mają ograniczony dostęp do ochrony socjalnej. Ponadto różnice między płciami pogłębiły się z powodu utraty dochodów przez kobiety w związku ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19.

Likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest podstawą nowej umowy społecznej, przez którą domagamy się sprawiedliwości płacowej oraz programu transformacji płci na rzecz odbudowy i odporności, przyjętego przez IV Światową Konferencję Kobiet ITUC.


Związki zawodowe odpowiadają na apel ITUC

Od Chile po Irlandię, od Nowej Zelandii po Republikę Południowej Afryki, związki zawodowe zaangażowały się w dialog społeczny na rzecz przyjęcia i egzekwowania równej płacy, prawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz środków mających na celu pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, a także rozwiązanie problemu segregacji płciowej na rynku pracy.

Związki zawodowe domagają się również odpowiednich inwestycji w gospodarkę opiekuńczą, tworzenia nowych miejsc pracy dla kobiet, powszechnego dostępu do publicznych, wysokiej jakości usług zdrowotnych i opiekuńczych, odpowiedniego wynagrodzenia za pracę oraz łatwego dostępu do ochrony socjalnej.

W Unii Europejskiej związki zawodowe prowadzą kampanię na rzecz przyjęcia silnej dyrektywy UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Opublikowane niedawno sprawozdanie MOP na temat przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń (które znajdziecie w załączniku) pokazuje, że coraz więcej państw przyjmuje przepisy dotyczące równego wynagrodzenia, w tym Francja, Chile, Litwa, Stany Zjednoczone i Islandia. Środki służące przejrzystości wynagrodzeń są skutecznymi narzędziami do określenia i wprowadzenia przepisów dotyczących równego wynagrodzenia.

Powszechna ratyfikacja i skuteczne wdrożenie Konwencji MOP o równym wynagrodzeniu jest podstawową normą pracy dla wszystkich krajów. Urzeczywistnienie C100 jest nadrzędnym celem Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równego Wynagrodzenia (EPIC), prowadzonej przez MOP, UN Women i OECD.