Międzynarodowa Organizacja Pracy podczas 344. sesji nie tylko dokonała wyboru nowego dyrektora generalnego, którym został Gilbert F. Houngbo z Togo. MOP przyjęła także rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Gilbert F. Houngbo z Togo jest popierany przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Obecnie piastuje stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD)). Będzie on 11. dyrektorem generalnym MOP i pierwszym Afrykańczykiem na tym stanowisku. W wywiadzie udzielonym po wyborze podkreślał potrzebę zapewnienia sprawiedliwego podziału postępu gospodarczego między różne grupy społeczne (https://www.youtube.com/watch?v=sJyWoazqBVo&t=1s).


MOP przyjęła również rezolucję w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w której wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania agresji wobec Ukrainy.

Przedstawiona przez 47 państw członkowskich rezolucja, składająca się z 27 punktów, wyraża "poważne zaniepokojenie doniesieniami o ofiarach wśród ludności cywilnej i atakach na obiekty cywilne, a także poważny wpływ na pracowników i pracodawców ryzykujących życiem, aby kontynuować pracę i działalność, w tym podczas ataków na szpitale, szkoły, transport, przedsiębiorstwa i elektrownie jądrowe, co dodatkowo pogarsza brak dostępu pomocy humanitarnej". 

W rezolucji została dostrzeżona "ogromna skala" wewnętrznych przesiedleńców i uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich domów, miejsc pracy, przedsiębiorstw, społeczności i kraju. MOP oświadcza, że "trwająca agresja Federacji Rosyjskiej, wspomaganej przez rząd Białorusi, przeciwko Ukrainie jest rażąco niezgodna z celami i zadaniami Organizacji oraz zasadami członkostwa w MOP".

Wyrażając "niezachwiane poparcie" dla trójstronnych podmiotów na Ukrainie - pracowników, pracodawców i demokratycznie wybranego rządu - MOP wzywa w rezolucji Federację Rosyjską do "natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania agresji, wycofania swoich wojsk z Ukrainy, zakończenia cierpień zadawanych narodowi ukraińskiemu, a także powstrzymania się od wszelkich dalszych bezprawnych gróźb lub użycia siły wobec któregokolwiek z państw członkowskich oraz obrania drogi pokojowego rozwiązania konfliktu zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym".

Rada Zarządzająca postanowiła, że MOP powinna tymczasowo zawiesić pomoc w zakresie współpracy technicznej dla Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem pomocy humanitarnej. Zawieszone zostaną zaproszenia dla Federacji Rosyjskiej na uznaniowe spotkania ekspertów, konferencje i seminaria, których skład ustala kierownictwo.


Treść rezolucji