Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zorganizowała spotkanie konsultacyjne dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Wziął w nim udział Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Nakreślił sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz przedstawił stanowisko OPZZ, które zdecydowanie potępia działania władz białoruskich i międzynarodowych sieci przemytniczych.

Magdalena Chojnowska, Wydział Zagraniczny OPZZ


Oświadczył, że Unia Europejska musi przeciwstawić się szantażowi i grze politycznej, jaką prowadzi reżim Łukaszenki, pokazując w ten sposób unijną solidarność i odpowiedzialność. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych potępił z kolei geopolityczne rozgrywki przeciwko UE prowadzone za kulisami przez Rosję i Turcję.

Odpowiedzią UE i państw członkowskich na przybycie migrantów nie może być rozmieszczenie straży granicznej, murów i drutu kolczastego, a także ich zatrzymanie lub deportacja. Spychanie migrantów jest wyraźnym naruszeniem konwencji międzynarodowych i praw człowieka i powinno się natychmiast zakończyć.

System jest dysfunkcyjny

Europejski ruch związkowy jest bardzo zaniepokojony kryzysem humanitarnym na granicy Polski z Białorusią i wzywa do natychmiastowego działania UE w celu zapewnienia poszanowania podstawowych praw migrantów i zaspokojenia ich potrzeb humanitarnych. Apeluje o unijną politykę azylową i migracyjną opartą na prawach człowieka, solidarności i wspólnej odpowiedzialności, a także o bardziej regularne ścieżki migracji zarobkowej. Po tzw. kryzysie migracyjnym z 2015 r., UE wciąż zmaga się z problemem znalezienia wspólnej i sprawiedliwej polityki azylowej i migracyjnej. Ten dysfunkcyjny system, pogłębiany przez brak kompetencji UE w tej dziedzinie, jest słabością, którą teraz wykorzystał Łukaszenko. Jak stwierdza EKZZ, proponowany nowy Pakt o Azylu i Migracji w 2020 r. nie rozwiąże obecnych niedoskonałości systemu.

Apel EKZZ

EKZZ wzywa instytucje europejskie do natychmiastowej interwencji, aby położyć kres tej sytuacji i konkretnie wesprzeć te państwa członkowskie UE, które borykają się z napływem migrantów na swoje granice. UE powinna zorganizować przyjmowanie tych migrantów i wspierać ich w ubieganiu się o azyl lub ochronę międzynarodową oraz relokować ich pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi.

EKZZ wzywa Polskę, Litwę i Łotwę do pełnego przestrzegania unijnych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka oraz apeluje do Polski o zniesienie stanu wyjątkowego i umożliwienie natychmiastowego dostępu organizacji humanitarnych, dziennikarzy i lekarzy do strefy przygranicznej.

EKZZ i jego organizacje członkowskie w Polsce, na Łotwie i Litwie są zaniepokojone warunkami pracy osób działających na pierwszej linii – straży granicznej, policjantów – których należy wspierać i nie wpychać w pułapkę między gierkami Łukaszenki a asekuranckim podejściem UE.

Oświadczenie OPZZ solidarni z uchodźcami