Komitet Wykonawczy EKZZ, zebrany w dniu 1 marca 2022 r: wyraża swoją solidarność z narodem ukraińskim, pracownikami i związkami zawodowymi. Ponownie potępiamy rosyjski atak na Ukrainę, żądamy natychmiastowego zaprzestania operacji wojskowych, opuszczenia kraju przez wojska rosyjskie oraz zintensyfikowania prawdziwego dialogu i rozmów na rzecz pokoju.

Upoważniamy Sekretariat EKZZ do uważnego śledzenia rozwoju sytuacji na Ukrainie i w krajach sąsiednich oraz do zajęcia wszelkich niezbędnych stanowisk i podjęcia działań mających na celu pomoc związkom zawodowym i pracownikom dotkniętym konfliktem oraz przyczynienie się do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju, demokracji, postępu społecznego i sprawiedliwości w tym kraju. Upoważniamy Sekretariat EKZZ do przedstawienia Komitetowi Wykonawczemu na posiedzeniu w dniach 16-17 marca 2022 r. bardziej kompleksowej rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Popieramy apel EKZZ o podjęcie działań w następujących obszarach:

- Lobbowanie instytucji UE i rządów krajowych, a także Rady Europy, w celu wsparcia żądań EKZZ i utrzymania wysokiego nacisku.

- Wspieranie wszelkich niezbędnych działań przeciwko rosyjskiemu rządowi i przywódcom, w tym wszelkich niezbędnych sankcji i inicjatyw bojkotu rosyjskich produktów, towarów i usług.

- Opowiadanie się za szybkim uruchomieniem dyrektywy UE w sprawie tymczasowej ochrony.

- Pomagać w tworzeniu korytarzy humanitarnych wspierających uchodźców, w krajach regionu i we wszystkich innych krajach UE.

- Uznanie szczególnej sytuacji kobiet i dzieci w strefach konfliktów, w tym ryzyka przemocy ze względu na płeć, w szczególności przemocy seksualnej.

- Pomoc w zapewnieniu bezpiecznego przejścia na granicach UE dla obywateli państw trzecich przebywających na Ukrainie, którzy nie posiadają wizy Schengen.

- Opowiadać się za ustanowieniem/kontynuacją nadzwyczajnych środków wspierania gospodarki, systemów ochrony socjalnej i zatrudnienia, w celu zminimalizowania społeczno-ekonomicznych skutków wojny i związanych z nią sankcji.

- Wspierać związki zawodowe na Ukrainie i w krajach najbardziej narażonych na konsekwencje rosyjskiego ataku.

- Uruchomienie działań mobilizujących na poziomie UE i krajowym, w tym Dnia Działania na rzecz Ukrainy, które będą koordynowane na poziomie globalnym.

- Zapewnienie pomocy finansowej i humanitarnej dla ludności ukraińskiej za pośrednictwem ukraińskich związków zawodowych - w tym zakresie, wspólnie z EKZZ, uruchomienie specjalnych wkłady do Funduszu Solidarności MKZZ oraz poprzez platformę publiczną.

- Przekierowanie środków z projektów UE będących w dyspozycji EKZZ (UnionMigrantNet) na pomoc ukraińskim uchodźcom na granicach UE i na terytorium UE.

- Zmobilizowanie rezerw EKZZ do wysokości 500 000 EUR, również w celu pozyskania funduszy UE, na pomoc humanitarną dla ludności ukraińskiej, we współpracy z ukraińskimi związkami zawodowymi.

- Ustanowienie "grupy zadaniowej ds. pokoju" EKZZ w celu koordynowania takich działań oraz "obserwatora pokoju" EKZZ w celu wymiany informacji z organizacjami członkowskimi i pomiędzy nimi.