Europejska Agencja Pracy opublikowała 29 marca br. ramy działań w zakresie transportu drogowego przewidziane na rok 2022. Ramy opracowano na podstawie wyników przeprowadzonej w lutym br. akcji Truck&Bus. W jej trakcie skontrolowano 184 pojazdy, wykryto ponad 120 podejrzewanych nieprawidłowości. Kontrole prowadziło prawie 200 inspektorów na drogach Belgii, Bułgarii, Chorwacji, w Niemczech, Litwie, Holandii i Portugalii.

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Główne działania w 2022 r. będą dotyczyć przejrzystych informacji dla kierowców i przewoźników, wspierania wspólnych i skoordynowanych kontroli, budowania potencjału i zacieśniania współpracy między organami krajowymi. Ramy działania stanowią ważny krok w kierunku sprostania wyzwaniom związanym z wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów UE w dziedzinie transportu drogowego.

Sektor międzynarodowego transportu drogowego stanowi coraz ważniejszy obszar działalności ELA. Ramy działania na rok 2022 mają zmobilizować zasoby ELA do zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej mobilności pracowników w UE, do opracowania zintegrowanego zestawu instrumentów i procesów w trzech obszarach: informacji, współpracy, egzekwowania i analizy.

W ramach przewidziano, że ELA:

  • zaproponuje ulepszenia portalu Twoja Europa w zakresie informacji pochodzących ze źródeł krajowych oraz dotyczących transportu drogowego. Będzie również koordynować kampanię informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości na temat praw i obowiązków w transporcie drogowym w drugiej połowie 2022 r.
  • będzie wspierać współpracę organów krajowych poprzez organizowanie sesji informacyjnych i praktycznych szkoleń dotyczących nowych modułów IMI oraz portalu Deklaracji Delegowania. Będzie również organizować działania mające na celu wymianę najlepszych praktyk w zakresie współpracy i rozwiązywania problemu pracy niezgłoszonej;
  • będzie pomagała krajowym organom egzekwowania prawa w inicjowaniu transgranicznych wspólnych kontroli lub uczestniczeniu w nich, będzie organizować wewnątrzeuropejskie dni pokazowe i konkretne tygodnie działań we współpracy z odpowiednimi partnerami.


Unia Europejska dąży do zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej pracownikom transportu drogowego, zagwarantowania uczciwej konkurencji między przewoźnikami oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez zapobieganie zmęczeniu na drogach. Jest to możliwe dzięki przepisom zawartym w tzw. Pakiecie mobilności I. Ramy działania ELA w sektorze transportu drogowego stanowią ważny wkład w realizację tego zadania i dotyczą wyzwań związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem ram UE w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.


Ramy działań w zakresie transportu drogowego