W dniu 27 października 2021 r. odbyło się spotkanie online Stałego Komitetu ds. Migracji i Integracji EKZZ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Magdalena Kossakowska – radca prawny w Wydziale Prawno-Interwencyjnym.

Uczestnicy spotkania odnieśli się między innymi do: stanowiska EKZZ dotyczącego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat migracji i azylu, odnowionego unijnego planu działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów, a także komunikatu Komisji Europejskiej zawierającego sprawozdanie na temat stosowania dyrektywy w sprawie kar wobec pracodawców.

Sprawozdanie KE na temat migracji i azylu, opublikowane w dniu 29 września br., rok po przyjęciu nowego paktu o migracji i azylu, podsumowuje osiągnięte postępy i najważniejsze zmiany w polityce migracyjnej i azylowej, jakie zaszły w ciągu ostatniego półtora roku oraz wskazuje możliwości podjęcia dalszych działań. Sprawozdanie uwzględnia aktualną sytuację w zakresie ruchów migracyjnych, podsumowuje wpływ pandemii, opisuje m.in. wsparcie udzielane przez Komisję państwom członkowskim znajdującym się pod presją oraz kwestię nielegalnego przemieszczania się na terenie UE. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat postępów we wzmacnianiu ram prawnych.

Dyrektywa w sprawie kar wobec pracodawców stwarza europejskie ramy prawne, które mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnianiu migrantów o nieuregulowanym statusie i umożliwiają reagowanie na takie sytuacje. W sprawozdaniu KE wskazała działania, które mają na celu poprawę sposobu wdrażania dyrektywy, rozwiązanie problemu nieefektywnego stosowania przez państwa członkowskie przepisów dotyczących sankcji, środków ochronnych i inspekcji w celu wykrywania nadużyć pracodawców i ochrony migrantów przed wyzyskiem.

Stały Komitet ds. Migracji i Integracji EKZZ odniósł się również do sytuacji uchodźców na granicy z Białorusią. EKZZ wysłał pismo do instytucji UE w związku z tymi wydarzeniami, wzywające do podjęcia przez UE natychmiastowych działań w celu zapewnienia przestrzegania podstawowych praw migrantów. EKZZ spotka się też z organizacjami związkowymi na Łotwie, Litwie i w Polsce w celu wymiany poglądów i uzyskania możliwego wsparcia w tej kwestii.

Końcowa część spotkania dotyczyła potrzeby reakcji związków zawodowych na wzrost znaczenia skrajnej prawicy.