OPZZ wzięło udział w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez departament Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczących projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy platformowej, przyjętego w dniu 9 grudnia 2021 r. 

W piśmie opiniującym poparliśmy między innymi:

•wzruszalne domniemanie stosunku pracy dla pracowników platform (wzruszalne domniemanie oznacza domniemanie, że fakt lub stan rzeczy jest prawdziwy i prawidłowy do czasu udowodnienia)

•zasadę odwróconego ciężaru dowodu (ciężar dowodu istnienia stosunku cywilnego między platformą cyfrową a niezależnym kontrahentem spoczywa na platformie cyfrowej)

•prawo dostępu do treści algorytmu platform cyfrowych zarządzającego pracą i możliwość jego zakwestionowania,

•prawo do informacji i konsultacji,

•ochronę danych osobowych (szczegółowe przepisy dotyczące pracowników platformowych),

•obowiązek przestrzegania przepisów BHP,

•obowiązek rejestracji platform i podawania informacji o zatrudnieniu krajowym władzom,

•prawo do komunikowania się pracowników między sobą przez platformę bez dostępu pracodawcy.

•przesłanki do uznania pracy platformowej za pracę objętą Kodeksem ( istnienie relacji podporządkowanego zatrudnienia)

•zapisy dotyczące przejrzystości i korzystania ze zautomatyzowanych systemów

• zapisy dotyczące egzekucji jej przepisów

Postulowaliśmy:

•zlikwidowanie podwójnych standardów zabezpieczenia społecznego i pracowniczego – w tym przypadku również w odniesieniu do pracowników platformowych.

•ustalenie zakresu podmiotowego dyrektywy

•powiązanie platform z sektorem, w którym organizują usługę i przestrzeganie odpowiednich zobowiązań/regulacji sektorowych, których musi przestrzegać każda inna firma „offline”

•zmianę brzmienia definicji algorytmu oraz jego kontrola w ramach prawa do informacji, konsultacji i partycypacji pracowników bez   ustalania jakichkolwiek progów w ilości zatrudnionych osób.

•ustanowienie rejestru platform cyfrowych

Stanowczo zakwestionowaliśmy:

•postulat ustanowienia trzeciego statusu między zatrudnieniem pracowniczym a samozatrudnieniem na potrzeby uregulowania pracy platformowej, proponując wykreślenie konkretnych przepisów

•postulat wprowadzenia zestawu kryteriów, aby rozpoznać domniemanie stosunku pracy

•możliwość ustanawiania progów zwalniających MŚP z zakresu stosowania niektórych przepisów dyrektywy lub przyznających MŚP nieuzasadnione przywileje


W linku znajduje się stanowisko OPZZ, zapraszamy do lektury
Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ