W dniu wczorajszym Parlament Europejski zagłosował za sprawiedliwym wynagrodzeniem dla stażystów i praktykantów, wywierając presję na Komisję Europejską, aby podjęła działania w ramach Europejskiego Roku Młodzieży.

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Posłowie zagłosowali przytłaczającą większością za rezolucją, która wzywa Komisję do "zaproponowania wspólnych ram prawnych w celu zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia za staże i praktyki, aby uniknąć praktyk opartych na wyzysku".

Wynik ten pojawia się zaledwie 24 godziny po tym, jak Europejski Komitet Praw Społecznych (ECSR) w orzeczeniu opublikowanym 16 lutego 2022 r. orzekł, że Belgia naruszyła elementy Europejskiej Karty Społecznej, traktatu Rady Europy gwarantującego podstawowe prawa społeczno-ekonomiczne, ponieważ jej inspekcja pracy nie jest wystarczająco skuteczna w wykrywaniu i zapobieganiu fikcyjnym stażom - ukrytemu zatrudnieniu polegającemu na wykonywaniu rzeczywistej pracy na rzecz pracodawcy. Według ECSR, które jest częścią Rady Europy składającej się z 47 państw, Belgia naruszyła również artykuły karty dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy, ponieważ stażyści są pozbawieni prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, które jest gwarantowane innym osobom wykonującym podobną pracę.

Po przełomowym orzeczeniu w sprawie skargi wniesionej przez Europejskie Forum Młodzieży i wspieranej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych i innych, belgijski minister pracy zobowiązał się teraz do podjęcia działań przeciwko stażom, które w rzeczywistości są ukrytą pracą.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od EKZZ, analiza ponad 100 ogłoszeń o stażach w Belgii przeprowadzona przez nich wykazała, że połowa z nich wspominała o wcześniejszym doświadczeniu zawodowym i dlatego powinna być reklamowana i wynagradzana jak prawdziwa praca. Jedna trzecia nie wspominała o wynagrodzeniu.

- Niepłatne staże często oznaczają wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników wykorzystywanych jako darmowa siła robocza przez duże firmy. To musi się skończyć. Praca jest pracą i zawsze powinna być opłacana. Głosowanie w Parlamencie Europejskim i przełomowe orzeczenie w sprawie Belgii po skardze wniesionej przez ETUC pokazują, jak pilne jest, aby Europa zakończyła skandal związany z bezpłatnymi stażami. Komisja Europejska nie może ogłosić Europejskiego Roku Młodzieży bez podjęcia działań w tej sprawie. Walka o zakaz bezpłatnych staży idzie w parze z unijnym programem na rzecz umiejętności. Uczciwe staże zwiększają podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi, ale musimy unikać wyzysku i nieuczciwych staży - powiedział Sekretarz Konfederacji ETUC Ludovic Voet.Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ:
Równość w miejscu pracy jest naszym priorytetem, dlatego OPZZ od dawna postuluje wprowadzenie obowiązku płacenia za staże i praktyki oraz ustanowienie wyższych standardów ich odbywania. Dobrze się stało, że Parlament Europejski zabrał głos w tej sprawie i wyznaczył kierunek dalszych prac. Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym wprowadzeniem nowych standardów na rynku pracy, ponieważ wiele podmiotów wciąż traktuje stażystów jako darmową siłę roboczą. Praktyki takie stosują nawet podmioty, które przyjęły kodeksy etyki. Bez wątpienia w interesie państwa - a nie tylko związków zawodowych - leży pomoc stażystom i podnoszenie ich pozycji przetargowej na rynku pracy. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby staże były zawsze płatne.