W dniu 2 grudnia 2020 odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy OPZZ i Federacją Związków Zawodowych Ukrainy  (FPU) przy udziale związków zawodowych pracowników ukraińskich w Polsce (Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce). 

Umowa w swoich celach nawiązuje do umów o współpracy podpisanych pomiędzy OPZZ i FGTP z roku 2017 oraz porozumieniu pomiędzy polskimi i brytyjskimi związkami zawodowymi z roku 2007.

Celem porozumienia jest ustrukturyzowanie współpracy pomiędzy partnerami w celu zapewnienia skuteczniejszego wsparcia dla pracowników ukraińskich w Polsce.

W preambule do porozumienia czytamy m.in.:

W związku z rosnącą liczbą pracowników ukraińskich w Polsce oraz wzmożoną wymianą gospodarczą pomiędzy Polską i Ukrainą potrzebne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy związkami zawodowymi z naszych krajów. Współpraca polsko-ukraińska, historycznie odgrywająca istotną rolę w relacjach gospodarczych i politycznych, powinna zostać rozszerzona o sprawy społeczne, pracownicze oraz związkowe. Sprawy, które w związku z postępującą globalizacją oraz kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią w coraz większym stopniu wymagać będą zwiększonej uwagi i pogłębionych wspólnych działań w celu ochrony pracowników w tym pracowników migrujących w naszych krajach. Biorąc pod uwagę aktywną rolę naszych organizacji w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) i jej Pan-Europejskiej Radzie Regionalnej (PERC), wierzymy, że nasze porozumienie przyczyni się do wzmocnienia solidarności i współpracy związkowej w tej części Europy. Tak jak w przypadku powstania, dzięki naszemu wsparciu, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce, będącego jedyną tego rodzaju organizacją, bezpośrednio reprezentującą interesy pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Należy podkreślić, że jest to pierwsze tego typu porozumienie w naszej części Europy, po raz kolejny potwierdzające, że OPZZ jest najbardziej progresywnym związkiem w Europie Środkowo- Wschodniej.

Tutaj link do porozumienia:

Porozumienie o WspółpracyPrzygotował Adam Rogalewski

                                                                                                                                                                               Dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ