Na 14 września br. zaplanowano głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej.

Kluczowym celem Dyrektywy jest zapewnienie pracownikom w UE godziwych wynagrodzeń.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, skierował w ostatnich dniach do wszystkich polskich europarlamentarzystów wniosek o poparcie projektu dyrektywy.

W swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący podkreślił, że uchwalenie Dyrektywy stwarza szansę na realną poprawę sytuacji najmniej zarabiających, a zarazem najbardziej zagrożonych obecnym kryzysem pracowników w Europie. Dyrektywa jest inicjatywą zgodną z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wskazuje na obowiązek działania wszystkich instytucji Unii Europejskiej na rzecz poprawy warunków życia i pracy.

Ogromny wzrost kosztów utrzymania się pracowników, wynikający z podwyżek cen energii, żywności i usług powoduje, że przyjęcie Dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej stało się ze społecznego punktu widzenia jeszcze ważniejsze. Obecnie coraz więcej pracowników popada w ubóstwo w związku ze znacznym wzrostem inflacji i osłabieniem siły nabywczej wynagrodzeń. Sytuacja zwiększa ryzyko wzrostu nierówności społecznych, którym Dyrektywa w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE ma za zadanie przeciwdziałać.

Kluczowym celem Dyrektywy jest zapewnienie pracownikom w UE godziwych wynagrodzeń i adekwatny ich udział w wypracowanym przez nich wzroście gospodarczym, zyskach przedsiębiorstw oraz wydajności.

Dyrektywa ma również odgrywać rolę impulsu wzmacniającego znaczenie układów zbiorowych pracy w unijnej gospodarce. Obecnie w 22 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zmniejsza się liczba pracowników objętych układem zbiorowym, a pracownicy są dyskryminowani ze względu na tworzenie i zrzeszanie się w związkach zawodowych. Dyrektywa ma zatem promować negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwego poziomu wynagrodzeń i zrównoważonej gospodarki. To również szansa na uczynienie systemu wynagradzania pracowników bardziej sprawiedliwym poprzez zwalczanie dyskryminacji związków zawodowych, promowanie rokowań zbiorowych praz zapewnienie, że wzrost płac będzie nadążać za wzrostem wydajności.

Dyrektywa gwarantuje między innymi:

  • ramy dla adekwatności ustawowych płac minimalnych, które zapewniają państwom członkowskim konieczność uwzględnienia w wysokości minimalnego wynagrodzenia takich kryteriów jak siła nabywcza, koszty życia i długoterminowa wydajność. Państwa członkowskie posiadające ustawowe płace minimalne będą musiały zweryfikować, czy kryteria te zostały spełnione, co pomoże zagwarantować by płaca minimalna chroniła przed ubóstwem
  • obowiązek państw członkowskich promowania rokowań zbiorowych i podjęcia działań przeciwdziałających dyskryminacji związków zawodowych. W przypadku krajów, w których udział rokowań zbiorowych jest niższy niż 80%, dyrektywa ustanawia obowiązek opracowania planu działania na rzecz wspierania rokowań zbiorowych
  • zwiększenie zaangażowania związków zawodowych w ustalanie i aktualizację ustawowych płac minimalnych
  • wymóg, aby przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia publiczne przestrzegały prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98

Uwzględniając powyższe argumenty, europarlamentarzyści, którym zależy na poprawie warunków pracy i płacy pracowników, powinni głosować za przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Jakie będą rezultaty głosowania, przekonamy się niebawem.

(KP)