Celem petycji jest dążenie do zjednoczenia się, abyśmy mogli nakłonić UE do nałożenia obowiązku na przedsiębiorstwa zaangażowania związków zawodowych w procedury „należytej staranności”(due dilligence) oraz wsparcie pracowników i związków zawodowych poprzez wprowadzenie skutecznych środków ochrony prawnej w przypadku odmowy poszanowania ich praw.Podpisz petycję i przyłącz się do nas, aby pomóc przekształcić projekt dyrektywy UE w skuteczny akt prawny.

W tym roku Komisja Europejska opublikowała wreszcie projekt dyrektywy dotyczącej obowiązku zachowania „należytej staranności” przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD), w którym określone zostało, że firmy będą pociągane do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Jednak w swojej obecnej postaci dyrektywa CSDD nie będzie chronić pracowników przed firmami naruszającymi ich podstawowe prawa.

Dlaczego? Projekt dyrektywy jest bezprzedmiotowy, ponieważ

  • nie zapewnia pracownikom i ich przedstawicielom prawa głosu w odniesieniu do strategii firmy dotyczącej „należytej staranności”,

  •  
  • ogranicza możliwość efektywnego korzystania z praw i prerogatyw związków zawodowych do organizowania się i prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zmniejsza zakres obowiązku informowania i konsultowania przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w sposób gwarantowany przez Konwencje MOP, Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz prawo UE,

  •  
  • nie zapewnia osobom poszkodowanym, w tym pracownikom i ich przedstawicielom, skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i środków prawnych. Nie przewiduje wystarczająco odstraszających sankcji, aby możliwe było rzeczywiste pociągnięcie firm do odpowiedzialności za popełniane naruszenia.

Aby to zmienić, związki zawodowe i przedstawiciele pracowników muszą aktywnie uczestniczyć w całym procesie „należytej staranności”. Muszą mieć wpływ na określanie zagrożeń związanych z łamaniem praw człowieka i zapobieganie im. Powinni być zaangażowani w proces powstrzymywania naruszeń. Powinni również brać udział w projektowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu strategii „należytej staranności”, gdyż to właśnie

pracownicy najwięcej wiedzą na temat praktyk firm w terenie. Właściwe zaangażowanie związków zawodowych i pracowników jest najlepszym sposobem zapobiegania naruszeniom praw człowieka w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach dostaw.

Ponad 40 milionów osób pada ofiarą współczesnego niewolnictwa, a miliony ludzi są pozbawione podstawowych praw człowieka i godnych warunków pracy w krajach, w których firmy europejskie uzyskują ogromne zyski.

Związki zawodowe mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzeczywistego przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, ale zbyt często przedsiębiorstwa odsuwają je od tego.

Podpisz petycję.

Dyrektywę oraz załącznik znajdziesz TUTAJ