W dniach 22 - 23 listopada 2021 w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli krajowych Rad Dialogu Społecznego UE oraz Przewodniczących i Sekretarzy Generalnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Polskę reprezentował Andrzej Radzikowski, przewodniczący polskiej Rady Dialogu Społecznego. Gospodarzem spotkania była Francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Ekonomiczna.

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Andrzej Radzikowski pobyt w Paryżu rozpoczął od spotkania z Thierry’m Beaudek’iem, przewodniczącym francuskiej Rady Ekonomiczno-Społecznej i Środowiskowej. W jego trakcie rozmawiano o wyzwaniach jakie stoją przed Unią Europejska. Dyskusja pokazała, że w dużej mierze oceniamy je podobnie. Ocieplenie klimatu i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, kryzys „Cowidowy” i wdrażanie Krajowych Planów Odbudowy, kryzys migracyjny, rozwój demokracji uczestniczącej, uczynienie Europy bardziej socjalnej.

Kolejne spotkanie z Paidas’em Loannis’em, przewodniczącym greckiej Rady Dialogu Społecznego dotyczyło problemów migracji i doświadczeniach Grecji w tym zakresie.

Co dalej z Europą?

Tematem pierwszej sesji była dyskusja nad rolą krajowych rad społeczno-gospodarczych w budowaniu przyszłości Europy i stojących przed nią wyzwań i priorytetów. Przygotowując konkretne rozwiązania legislacyjne nie można zapominać o wartościach uniwersalnych.

Europa potrzebuje podejścia społecznego, które nie pozostawi nikogo w tyle i eliminuje ubóstwo. Chronić należy osoby najbardziej narażone, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem.

Ważne jest też wspieranie konkurencyjności gospodarki europejskiej oraz przedsiębiorstw każdej wielkości, w szczególności MŚP i gospodarki społecznej, jak również przedsiębiorczości, która powinna przyczynić się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Zielony ład dla Europy to strategia wzrostu, ale i duże wyzwanie dla gospodarek państw europejskich. Jej celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobną i konkurencyjną gospodarkę, zapewniającą zaprzestanie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, sprawiedliwą transformację oraz wzrost gospodarczy w którym nikt nie pozostanie w tyle.

Wskazano również na zasadnicze znaczenie wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Ważnym działaniem w tym zakresie są przygotowania do Konferencji na temat przyszłości Europy: szansa na zbudowanie lepszej przyszłości dla wszystkich. https://www.gov.pl/web/finanse/konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy.

Pomoc w reformach

Kolejnym tematem była rola krajowych planów odbudowy i odporności. Te programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej mają wspierać kraje członkowskie w unowocześnianiu gospodarek i ich odbudowie po covidowym kryzysie. Efektem ma być uczynienie Europy bardziej ekologiczną, cyfrową i lepiej przystosowaną do przyszłych wyzwań. Ważną rolę w tym procesie ma do spełnienia społeczeństwo, które powinno uczestniczyć we wspieraniu ich wdrażania. Partnerzy społeczni i organizacje społeczne powinny brać udział we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie.

Lepsza przyszłość dla młodych

W jej trakcie wskazano na ważna rolę budowania demokracji uczestniczącej, która ma na uwadze lepszą przyszłość dla wszystkich. Faktyczny rozwój demokracji uzależniony będzie od silnych struktur organizacji obywatelskich (organizacje pracodawców, związki zawodowe, organizacje pozarządowe). Wiele uwagi poświęcono wymianie doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć ułatwiających i zachęcających do współudziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dwadzieścia zasad Europejskiej Karty Praw Praw Socjalnych to drogowskazy, które prowadzą w kierunku Europy społecznej, sprzyjającej integracji i wykorzystania pełni możliwości.

Rok 2022 zostanie ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Młodzi ludzie najbardziej odczuli skutki pandemii, w tym na rynku pracy. Niezbędna jest także solidarność międzypokoleniowa, która jest kluczowym czynnikiem pomocy młodym ludziom przy jednoczesnym docenieniu osób starszych.