Warsztaty zorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i Europejską Agencję Pracy (ELA) zaowocowały zaleceniami dla UE i innych krajów europejskich, w tym także dla Ukrainy i Mołdawii, jak reagować na ryzyko handlu ludźmi, pracy przymusowej i pracy nierejestrowanej osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Po raz pierwszy MOP i ELA zorganizowały wspólnie spotkanie, które odbyło się 4 października 2022 r. w Budapeszcie. Spotkanie zgromadziło inspektorów pracy oraz organy ścigania lub odpowiednie organy państwowe UE i innych krajów europejskich, będących miejscem tranzytu lub przeznaczenia osób uciekających przed wojną na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę wrażliwy status osób uciekających przed wojną, uczestnicy dyskutowali nad najlepszymi praktykami i kluczowymi zaleceniami, jak skutecznie przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku pracy niezgłoszonej, wyzyskowi pracowników i handlowi ludźmi w czterech obszarach tematycznych: prewencja, ochrona, ściganie i współpraca międzynarodowa. Uczestnicy przeanalizowali również możliwość przeprowadzenia ukierunkowanych kampanii uświadamiających i inspekcji tematycznych w najbardziej zagrożonych sektorach oraz poprawę współpracy między inspekcjami pracy, organami ścigania i sądownictwem.

Od momentu rozpoczęcia przez Federację Rosyjską wojny z Ukrainą pod koniec lutego, w całej Europie odnotowano napływ ponad 7,5 miliona uchodźców. Około 85% ukraińskich uchodźców to kobiety i dzieci, podróżujące bez mężczyzn, którzy są zaciągnięci do wojska lub pozostają w domu. Mogą być kuszone do przyjęcia pracy bez umowy lub mogą zostać pozbawione dokumentów i skończyć jako ofiary wyzysku lub w skrajnych przypadkach, jako ofiary pracy przymusowej lub pracy wykonywanej przez dzieci.

Biuro MOP dla Europy Środkowej i Wschodniej świadczy usługi doradcze dla 18 krajów członkowskich w celu opracowania polityki i programów promujących więcej i lepsze miejsca pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Od początku wojny MOP pomaga ukraińskim uchodźcom w zakresie pomocy humanitarnej, wspierania dochodów oraz opracowała kampanię informacyjną na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi i pracą przymusową, która do tej pory objęła 1,2 miliona Ukraińców przesiedlonych wewnętrznie i uchodźców.

Działania ELA dotyczące przesiedleńców z Ukrainy mają na celu wspieranie państw członkowskich w ochronie tych osób przed ryzykiem pracy niezgłoszonej lub wyzysku w miejscu pracy. ELA stara się ułatwiać dostęp do odpowiednich informacji, zapobiegać wyzyskowi w pracy i rozwiązywać problem pracy nierejestrowanej. Działania obejmują tworzenie filmów uświadamiających, skierowanych do ukraińskich uchodźców lub zachęcających, organizowanie kontroli transgranicznych między krajami UE.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czym jest Europejski Urząd Pracy (ELA)? Został utworzony, aby pomóc państwom członkowskim i Komisji Europejskiej w zapewnieniu sprawiedliwej i skutecznej mobilności pracowników w UE, między innymi poprzez wspieranie organizacji kontroli transgranicznych. Urząd jest również upoważniony do ułatwiania współpracy w zakresie zwalczania pracy niezgłoszonej. ELA został utworzony 31 lipca 2019 r., a od września 2021 r. ma swoją stałą siedzibę w Bratysławie na Słowacji.

Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)? MOP jest agendą ONZ do spraw świata pracy. Od 1919 roku MOP zrzesza rządy, pracodawców i pracowników 187 państw członkowskich, aby ustalać standardy pracy, rozwijać politykę i opracowywać programy promujące godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Biuro MOP na Europę Środkową i Wschodnią zostało założone w 1993 roku i mieści się w Budapeszcie na Węgrzech.