W Lublanie rozpoczęły się warsztaty na temat zwiększenia reprezentacji młodzieży i mobilizacji zasobów pt. Związki zawodowe mówią „tak” odnowie. Bierze w nich udział Barbara Popielarz, Wiceprzewodnicząca OPZZ, Jadwiga Aleksandra  Roezler z ZNP, Magdalena Chojnowska z OPZZ, Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW Bogdanka SA i Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh


Na dzisiaj przewidziano m.in. dyskusje krajowe i pracę w grupach na temat młodzieży w związkach zawodowych, dyskusję o tym, jaki jest potencjał obecnej i przyszłej współpracy między liderami wyższego szczebla a młodymi działaczami związkowymi, wywiady z Lidiją Jerkič, prezesem ZSSS i Ludovicem Voet’em, sekretarzem federalnym ETUC oraz warsztaty dotyczące perspektyw przywództwa w kontekście mobilizacji zasobów dla struktur młodzieżowych jako podstawy dla fundraisingu.

Uczestnicy zapoznali się z wynikami badań Międzynarodowej Organizacji Pracy odnośnie do wzmacniania związków zawodowych, a także usłyszeli, jakie priorytety są istotne w tym procesie na poziomie europejskim. Dowiedzieli się jak obecnie wygląda sytuacja związków oraz jak wygląda uzwiązkowienie w grupie ludzi młodych, a jak w grupie starszych, oraz jakie czynniki wpływają na przyszłość rynku pracy i na pracownika. 

Osoby uczestniczące w warsztatach przedstawiły także relacje młodzi związkowcy - starsi związkowcy w swoich krajach. Był to również temat ożywionej dyskusji. W jej trakcie OPZZ mogło się zaprezentować jako organizacja, która stara się nie tylko prowadzić dialog międzypokoleniowy, ale także wzmacnia struktury i zachęca młodych do wstępowania w szeregi związków. Świetnym przykładem tego są działania w ramach unijnego roku młodych podejmowane przez Barbarę Popielarz, Wiceprzewodniczącą OPZZ. 

Podczas dyskusji chętnie wymieniano się zarówno doświadczeniami dotyczącymi narzędzi pomocnych w poprawieniu uzwiązkowienia, jak również efektów, jakie można przy ich pomocy osiągnąć.


Warsztaty odbywają się w ramach międzynarodowego projektu pt. Związki Zawodowe mówią „tak ”rewitalizacji: Budowanie Siły Związkowej poprzez Partnerstwo Międzypokoleniowe, obejmujące swoim zasięgiem 10 krajów europejskich w tym Polskę. Projekt opiera się na przyszłościowej strategii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) pobudzenia, odnowy i rewitalizacji związków zawodowych w Europie z młodymi pracownikami jako kluczowymi motorami zmian. Projekt uwzględnia wyzwania, przed jakimi stoją młodzi ludzie w świecie pracy oraz kluczową rolę, jaką mogą odegrać w rewitalizacji związków zawodowych. Młodzi pracownicy są twórcami przyszłych związków zawodowych. Aby mogli spełnić tę rolę, muszą być upodmiotowieni już dziś. Istotną częścią tego procesu jest ścisła współpraca i partnerstwo z liderami wyższego szczebla. Wspólnie zbudują bardziej dynamiczne, prężne i inkluzywne związki zawodowe dla bardziej społecznej Europy. Poprzez zwiększenie udziału młodzieży w demokracji i działaniach związkowych projekt ma na celu zapoczątkowanie bardziej transformacyjnych zmian w strategiach i praktykach związkowych oraz zmniejszenie dystansu między związkami zawodowymi a młodzieżą. Efektem będzie włączenie problemów młodych ludzi do głównego nurtu polityki i strategii związków zawodowych, a co za tym idzie przyczynienie się do odnowy i rewitalizacji związków zawodowych..