Europejscy przywódcy zgodzili się, aby spojrzeć poza PKB jako jedynej miary sukcesu gospodarczego i przejść do podejścia, które stawia na pierwszym miejscu dobrobyt ludzi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców uzgodniły zestaw 14 mierników dobrobytu społecznego, gospodarczego i środowiskowego, które mają uzupełniać PKB. Pozwoli to na lepsze przedstawienie wyników gospodarczych danego kraju i ich związku z dobrobytem jego obywateli.

W konkluzjach z nieformalnego spotkania szefów rządów/państw podczas dzisiejszego szczytu społecznego UE w Porto stwierdzono:

"Z zadowoleniem przyjmujemy, jako kolejny sukces europejskiego dialogu społecznego, że europejscy partnerzy społeczni przedstawili wspólną propozycję alternatywnego zestawu wskaźników do pomiaru postępu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, uzupełniającego PKB jako miernik dobrobytu dla zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu".

„Zgodnie z założeniami agendy strategicznej UE na lata 2019-2024 jesteśmy zdecydowani kontynuować pogłębianie wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych na szczeblu unijnym i krajowym, z należytym uwzględnieniem odpowiednich kompetencji oraz zasad pomocniczości i proporcjonalności. Plan działania przedstawiony przez Komisję w dniu 4 marca 2021 r. zawiera użyteczne wytyczne dotyczące wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych, w tym w obszarach zatrudnienia, umiejętności, zdrowia i ochrony socjalnej”

„Z zadowoleniem przyjmujemy nowe wymierne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ograniczania ubóstwa oraz zmienioną społeczną tablicę wyników zaproponowaną w planie działania, która pomoże monitorować postępy we wdrażaniu zasad filaru społecznego, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań krajowych oraz jako część ram koordynacji polityki w kontekście europejskiego semestru. ”

Komentując ogólne wnioski z nieformalnego posiedzenia szefów państw/rządów, przyjęto:

•             zobowiązanie do zmniejszenia nierówności, obrony sprawiedliwych wynagrodzeń oraz walki z ubóstwem i dyskryminacją

•             zobowiązanie do osiągnięcia nowych celów UE w zakresie zwiększenia zatrudnienia i szkoleń oraz zmniejszenia ubóstwa

•             uznanie, że europejski filar praw socjalnych jest podstawowym elementem naprawy gospodarczej

Luca Visentini, Sekretarz Generalny ETUC, powiedział:

"To ważny wynik, który może być początkiem bardziej sprawiedliwej Europy. Jednak zarządzanie tak bardzo potrzebnymi zielonymi i cyfrowymi zmianami wymaga znacznie więcej niż tylko zwiększenia liczby szkoleń w zakresie umiejętności. Aby uniknąć tworzenia czarnych dziur w zatrudnieniu w całej Europie, konieczne są ogromne inwestycje w tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i nowych gałęzi przemysłu. Należy tego dokonać poprzez dialog między rządem, pracodawcami, związkami zawodowymi i społeczeństwem obywatelskim."

Komentując włączenie tych środków do konkluzji Rady, Liina Carr Sekretarz Konfederalny EKZZ powiedziała:

"PKB danego kraju jest słabym wskaźnikiem dobrobytu obywateli, ponieważ jak wiemy, bogactwo często nie spływa w dół. W dwóch trzecich państw członkowskich UE pracownicy otrzymują mniejszą część PKB swojego kraju niż na początku dekady. Nowy sposób mierzenia dobrobytu gospodarczego, który przedkłada ludzi nad zyski, jest już od dawna potrzebny. Porozumienie przywódców UE w sprawie wyjścia poza PKB jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia wizji Europy społecznej przedstawionej w Porto."