Jak wynika z badań Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) pracownicy w połowie państw członkowskich UE są pozbawiani ustawowej płacy minimalnej ze względu na swój wiek, zawód lub niepełnosprawność.

Pracownicy są najczęściej wykluczani z ustawowej płacy minimalnej i otrzymują wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej poprzez dyskryminację ze względu na wiek - 8 państw członkowskich odlicza do 70% rzeczywistej stawki dla osób poniżej 21 roku życia.

18-latek pracujący na pełny etat w Holandii zarobiłby tylko 10,917 euro rocznie zamiast minimum 21,835 euro (z wyłączeniem płatności urlopowych).

Poniżej są przedstawione niektóre wyjątki (w tym stawki poniżej minimalnej) od ustawowej płacy minimalnej w poszczególnych krajach członkowskich:

Młodzi ludzie: Niemcy, Grecja, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Holandia , Portugalia, Rumunia.

Inne: Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry (pracownicy robót publicznych, pracownicy domowi), Malta (marynarze), Portugalia (tu osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać tylko połowę ustawowej płacy minimalnej), Hiszpania ...

Ustalenia EKZZ opierają się na wnioskach z dochodzeń Rady Europy w sprawie naruszeń prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia oraz na ocenie wpływu proponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy w sprawie "odpowiednich płac minimalnych".

Dokument Komisji stwierdza, że zamiast ułatwiać dostęp do rynku pracy, odstępstwa od ustawowej płacy minimalnej "mogą pogłębiać istniejące nierówności wśród słabszych grup pracowników."

Związki zawodowe współpracują z europosłami, aby naciskać na wprowadzenie zakazu wyłączeń z ustawowej płacy minimalnej, w tym stawek poniżej minimalnej, które zdaniem Rady Europy w różnych przypadkach naruszają standardy praw człowieka.

Zastępca sekretarza generalnego ETUC Esther Lynch powiedziała:

„Fundamentalna koncepcja płacy minimalnej jest podważana w całej Europie przez luki w prawie, które pozwalają wielkim firmom traktować młodych ludzi, kobiety i pracowników migrujących jako tanią siłę roboczą”

„Zamiast pomagać najsłabszym członkom społeczeństwa w znalezieniu pracy, te wyjątki od ustawowej ochrony płacy minimalnej pomagają utrzymać ich w ubóstwie”

„Płacenie płac poniżej minimalnej płacy, które bardzo często stanowią naruszenie międzynarodowych standardów praw człowieka, powinno być zakazane w całej Europie”

„Ci pracownicy wykonują tę samą pracę, płacą te same podatki, ich jedzenie i czynsz kosztują tyle samo, więc nie ma żadnego uzasadnienia, aby płacić im mniej".

Zdódło: konkluzje Rady Europy

https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCArticle%22:[%2207-05-000%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222015/def/SVK/7/5/EN%22],%22ESCDcLanguage%22:[%22ENG%22],%22ESCDcType%22:[%22Conclusion%22],%22ESCDecisionType%22:[%22NC%22,%22D%22]}