Informacja z plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 16.02.2022


16 lutego br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie służyło omówieniu wpływu reform podatkowych Polskiego Ładu na sytuację pracowników i pracodawców. W spotkaniu uczestniczył Prezydent RP, Andrzej Duda.


W opinii OPZZ, przedstawionej przez wiceprzewodniczącego OPZZ, Piotra Ostrowskiego, art. 20 Konstytucji, zgodnie z którym „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej” oznacza, że pojęcie „społecznej gospodarki rynkowej” stanowi jeden z fundamentów ustrojowych państwa, a u podstawy tego fundamentu leży solidaryzm społeczny. Ten solidaryzm powinien być realizowany przez sprawiedliwy system podatkowy. W opinii OPZZ, wcześniej obowiązujący w Polsce system taki nie był, pozostając nadmiernie obciążający dla osób i pracowników o niskich dochodach, a zbyt łagodny dla osób o wysokich dochodach oraz samozatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą. Jak zaznaczył wiceprzewodniczący Ostrowski, Polski Ład oznacza krok we właściwym kierunku, w którym zdecydowane poparcie Konfederacji znajduje podwyższenie rocznej kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. Jednak pomimo właściwych założeń, Polski Ład nie został właściwie przygotowany. Zdaniem OPZZ zabrakło w tym procesie przede wszystkim dialogu rządu z partnerami społecznymi, co stanowi jasny dowód prawdziwości założenia, iż nie da się realizować gospodarki rynkowej bez efektywnego dialogu społecznego. Na przykładzie niedociągnięć i licznych aktualizacji i poprawek Polskiego Ładu widać, jak dialog społeczny jest ważny, i jak poważnie należy traktować w zakładanych reformach partycypację partnerów społecznych. OPZZ uznaje, że w obecnej sytuacji należy zastosować taktykę „ucieczki do przodu”, w celu systemowego i skutecznego usprawnienia systemu, tak aby zrealizować w praktyce konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki rynkowej, i bardziej holistycznie – efektywnej sprawiedliwości systemu podatków i danin państwowych in toto.

Podczas następującej dyskusji, na forum Rady Dialogu Społecznego wyraźnie zaznaczyły się dwa kierunki myślenia. W ocenie strony pracodawców i przedsiębiorców, Polski ład należy uznać za reformę nieudaną, istotnie dyskryminującą polskie zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, i należy ukształtowaną przez niego reformę wstrzymać, jednocześnie przygotowując nową koncepcję reform, opracowaną w ramach negocjacji z partnerami społecznymi. W opinii OPZZ i NSZZ Solidarność, w Polskim Ładzie, chociaż ułomnym i istotnie niedopracowanym, widać zarysy pewnej zasadniczej koncepcji idącej w pożądanym kierunku, wymaga on jednak istotnego dopracowania zarówno w kwestiach operacyjnych, jak i systemowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zaprezentowanym przez Sekretarza Stanu Artura Sobonia, intencją rządu było, aby system był sprawiedliwy, progresywny, wspierał osoby o niższych dochodach oraz przekrojowe grupy społeczne, jak rodziny, czy osoby pobierające świadczenia emerytalne. Minister zgodził się co do faktu, że wprowadzane zmiany wymagają koniecznego dialogu i uzgodnień społecznych. Wskazane przez Radę Dialogu Społecznego obszary zmian i poprawek zostaną włączone do agendy prac Ministerstwa Finansów, które posiłkować się będzie zasadą wprowadzania rozwiązań/aktualizacji stale bardziej korzystnych dla podatników. Intencją rządu jest zebranie całokształtu poprawek i rekomendacji zmian w 1 pakiet korygujący, który wprowadzi długofalową, systemową rewizję postanowień Polskiego Ładu. Strona rządowa zamierza zmiany te wypracować w bieżącym dialogu z Radą Dialogu Społecznego i innymi zainteresowanymi interesariuszami. Minister Soboń zadeklarował, że także w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta zostaną zaproponowane konkretne legislacyjne propozycje zmian w rozwiązaniach ustawowych Polskiego Ładu.

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Andrzej Radzikowski, zaznaczył, że istotne jest, aby wszelkie nowe propozycje rządowe nie były ogłaszane z mediów, lecz w pierwszym rzędzie w dialogu z RDS.

Występując w imieniu prezydenta RP, Szefowa Kancelarii RP Grażyna Ignaczak-Bandych, zapewniła, że Kancelaria Prezydenta RP będzie czynnie uczestniczyć w procesie naprawczym Polskiego Ładu, oczekując aktualnie na przedstawienie kompleksowego pakietu zmian ze strony Ministerstwa Finansów.

RK.