W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się VI posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Posiedzenie prowadził Zygmunt Mierzejewski – przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ: Piotr Ostrowski i Sebastian Koćwin.

Otwierając posiedzenie Zygmunt Mierzejewski podziękował wszystkim aktywnym członkom Komisji za duże zaangażowanie w prace Komisji, szereg inicjatyw przełożonych na działania Komisji oraz wiele opinii do projektów ustaw przesłanych do oceny. Poinformował, że zgodnie z ustaleniami nawiązał współpracę z szefami branż OPZZ: Przemysł oraz Transport, ustalając zasady współpracy. Wskazał, że Komisja nawiązała również współpracę z Zespołem problemowym RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, którego nowym przewodniczącym został Leszek Miętek, członek Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

Przewodniczący Komisji poinformował także, że OPZZ otrzymało pismo przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP – Krzysztofa Tchórzewskiego. W piśmie tym zwrócono się do OPZZ z prośbą o przedstawienie sugestii i propozycji tematów, którymi powinna zająć się sejmowa komisja w najbliższych miesiącach oraz zaprezentowanie istotnych, aktualnych problemów dla funkcjonowania gospodarki wymagających dyskusji i rozwiązania. Komisja przyjęła tę prośbą z zadowoleniem i podejmie pilne prace nad przygotowaniem stosownych propozycji. Padła propozycja zorganizowania spotkania z przewodniczącym sejmowej Komisji Krzysztofem Tchórzewskim.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ przedstawili informację na temat prac pięciu zespołów problemowych RDS, zwracając uwagę na istotne dla Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ tematy. W dalszej części obrad wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił bieżące prace OPZZ, w tym koncepcję aktualizacji dokumentu „Godna praca, płaca i emerytura”.

Kolejnym punktem obrad była informacja o działaniach OPZZ podejmowanych w ramach Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” i Semestru Europejskiego. Piotr Ostrowski zaprezentował stanowisko Prezydium OPZZ z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyszłości Semestru Europejskiego oraz postępy Polski w realizacji Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych.

Następnie ekspert OPZZ Bogdan Grzybowski omówił założenia Funduszu Podniesienia Kompetencji i Kwalifikacji a Norbert Kusiak efekty zaangażowania OPZZ w prace Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz dokumenty, które powstają przy aktywnym uczestnictwie OPZZ.

W końcowej części posiedzenia Zygmunt Mierzejewski omówił temat spłaszczenia siatek płac w firmach po podniesieniu płacy minimalnej a Ireneusz Ćwir, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przedstawił sytuację w przemyśle motoryzacyjnym. Prezentacje są dostępne na podstronie Komisji - https://www.opzz.org.pl/komisje-problemowe/komisja-gospodarki-i-systemu-ekonomicznego

Na zakończenie omówiono i przyjęto plan pracy Komisji w 2020 r.

ZM