Na 21 maja 2020 r., na godzinę 11.00, zwołano posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Z uwagi na pandemię COVID-19, posiedzenie Komisji zrealizowano w formie zdalnej, przy wykorzystaniu programu ZOOM.

Komisja została przeprowadzona zgodnie z poniższym, przyjętym porządkiem obrad, zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji w zaproszeniu:

  • Informacja na temat działań podejmowanych przez OPZZ na podstawie otrzymanych ankiet, uwag i postulatów Branż OPZZ, organizacji członkowskich OPZZ.
  • Ocena działań strony rządowej.
  • Informacje poszczególnych branż gospodarki (górnictwo, energetyka, przemysł hutniczy, motoryzacyjny, budowlany, spożywczy, lekki,chemiczny, zbrojeniowy itd.).
  • Informacje z województw.
  • Informacja na temat planów działań Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczeji rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.
  • Wypracowanie wniosków Komisji.
  • Ustalenie działań Komisji do końca roku.
  • Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Komisji, Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, brali także udział przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, oraz przewodniczący Branż OPZZ: Dariusz Potyrała, Przewodniczący Rady Branży Górnictwo i Energetyka, Sławomir Redmer,Przewodniczący Rady Branży Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, Leszek Miętek, przewodniczący Rady Branży Transport oraz Mirosław Grzybek, Przewodniczący Branży Przemysł a także Stanisław Janas, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Piotr Sadowski, Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

W trakcie posiedzenia Komisji, spośród tematów objętych porządkiem obrad, największą uwagę poświęcono działaniom OPZZ związanym z wystąpieniem pandemii COVID-19 i prawem stanowionym przez rząd w związku z konsekwencjami z niej wynikającymi. Krytycznie oceniono tzw. Tarcze Antykryzysowe, z uwagi na antypracowniczy charakter niektórych rozwiązań w nich zawartych oraz nieadekwatność wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw i ich załóg. Ponadto obszernie dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach gospodarki m.in. motoryzacyjnej, elektromaszynowej, lotniczej, hutniczej i górniczej a także w administracji publicznej. Przedstawiano decyzje podejmowane przez pracodawców w związku z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii w poszczególnych zakładach pracy oraz prognozy możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w przedsiębiorstwach i w branżach. W trakcie wideokonferencji podkreślano potrzebę prowadzenia przez państwo polityki przemysłowej, która będzie chronić krajowy przemysł i wzmacniać jego zdolność konkurencyjną na europejskim rynku.

Członkowie Komisji ocenili także kondycję Rady Dialogu Społecznego. Podkreślono oczekiwanie, aby Rada spełniała rolę w wypracowaniu rozwiązań prospołecznych w najbliższym czasie. Podkreślono potrzebę dialogu w obszarze działań antykryzysowych, w tym konieczność poszukiwania rozwiązań korzystnych dla zachowania miejsc pracy w poszczególnych branżach np. transportu i górniczej. Członkowie Komisji wyrażali deklarację udziału w konsultacjach rozwiązań przygotowywanych w ww. zakresie.


przygotowała: Katarzyna Pietrzak,

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ , 24 maja 2020 r.