• Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ (dalej: Komisja) odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Członkowie Komisji otrzymali zaproszenie na posiedzenie w dniu 3 października br. drogą elektroniczną na adresy wskazane w zgłoszeniu do udziału w Komisji.
 • Przyjęto porządek obrad zaproponowany w zaproszeniu na Komisję.
 • Przedstawiono Regulamin pracy Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ przyjęty przez Prezydium OPZZ 12 października br. w drodze głosowania elektronicznego.
 • Zdecydowano, że Prezydium Komisji będzie składać się z przewodniczącego Komisji i czterech wiceprzewodniczących Komisji.
 • Przyjęto Regulamin wyborczy dla dokonania rekomendacji przewodniczącego i wyboru wiceprzewodniczących Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.
 • Wybrano Komisję Skrutacyjną, członkami której zostali: Henryk Jarczok (przewodniczący Komisji Skrutacyjnej), Ireneusz Ćwir i Agnieszka Kowalik.
 • Przeprowadzono głosowanie, w którym Zygmunt Mierzejewski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników został wybrany na przewodniczącego Komisji.
 • Przeprowadzono glosowanie, w którym Elżbieta Aleksandrowicz z NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”, Zdzisław Sybilski z Oddziału ZNP przy Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Piotr Szumlewicz z Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Komisji.
 • Przedstawiono najważniejsze działania i inicjatywy OPZZ w obszarze polityki gospodarczej oraz zaprezentowano zagadnienia problemowe w wybranych branżach gospodarki.
 • Przedyskutowano obszary tematyczne, które będą przedmiotem prac Komisji w 2019 r. z uwzględnieniem Programu OPZZ na lata 2018-2022.
 • Ustalenia Komisji:
 • członkowie Komisji, do końca listopada br., przekażą przewodniczącemu Komisji propozycje tematów do planu prac Komisji w 2019 r.,
 • kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w grudniu br.,
 • członkom Komisji zostanie przesłana przez Zespół Polityki Gospodarczej: opinia do wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 oraz Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.przygotowała: Katarzyna Pietrzak,

Zespół Polityki Gospodarczej OPZZ, 18 października 2018 r.