13 grudnia 2018 roku odbyło się II Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. W pierwszej części spotkania Komisja przyjęła wewnętrzne regulaminy pracy, zasady komunikacji i koordynacji działań. Następnie ustaliła ścieżki opiniowania dokumentów oraz terminy następnych posiedzeń.

W drugiej części spotkania Komisja omówiła program OPZZ w kontekście działań gospodarczych. Następnie ustalono tryb prac nad oceną Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Członkowie Komisji ustalili również tematy, które w najbliższym okresie, będą priorytetowe dla Komisji. Komisja zajmie się problemem postępującej pauperyzacji urzędników państwowych – członków korpusu służby cywilnej, wpływem demografii na przyszłość polskiej gospodarki i systemu zabezpieczenia społecznego oraz praktycznymi aspektami Pracowniczych Planów Kapitałowych z punku widzenia pracowników.

W trakcie dyskusji omówiono także cele programowe OPZZ, do których realizacji powinno dojść jak najszybciej. Jak podkreślił przewodniczący Komisji Zygmunt Mierzejewski, konieczne jest podjęcie działań skutkujących szybszym zwiększeniem płac pracowników w Polsce. Niezbędne jest również wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni oraz systematyczne skracanie tygodniowego czasu pracy z zachowaniem tego samego wynagrodzenia, finalnie do 35 godzin tygodniowo.

Komisja podkreśliła również, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad zmianami prawnymi, które będą dawały możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz związku zawodowego.

AS