• Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ, odbyło sięw dniach 1-2 października 2019 r. w siedzibie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach.
 • Posiedzenie Komisji przebiegło według przyjętego przez członków Komisji porządku obrad:
  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad - przewodniczący Komisji.
  • Wprowadzenie do dyskusji - wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
  • Wystąpienie członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
  • Omówienie aktualnej sytuacji branży chemicznej w Polsce.
  • Prezentacja Program OPZZ na lata 2018-2022 w zakresie polityki gospodarczej.
  • Rada Dialogu Społecznego – założenia, a rzeczywistość.
  • Sprawy różne.

W dniu 1 października 2019 r.

W dniu 2 października 2019 r.

 • Wizyta w Zakładach Azotowych „Puławy”.
 • Spotkanie z organizacjami pracowników oraz przedstawicielami pracodawcy Zakładów Azotowych „Puławy”.
 1. Przebieg posiedzenia:

Obrady Komisji, prowadził jej przewodniczący, Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu Komisji brał udział wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski.

Członkowie Komisji dyskutowali o aktualnej sytuacji w branży chemicznej w Polsce, w tym ważnej dla tej branży spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  Podczas obrad nad przyszłością przemysłu chemicznego członkowie Komisji oraz eksperci, wskazywali na problemy w branży chemicznej oraz omawiali sytuację w poszczególnych przedsiębiorstwach z tego sektora. Przedstawiono w tym zakresie informacje o wyzwaniu, jakim jest inwestycja energetyczna w zakładowej elektrociepłowniw przedsiębiorstwieZakłady Azotowe „Puławy” z Grupy Azoty. Mówili o tym przedstawiciele i przedstawicielki ze związków zawodowych z Grupy Azoty. Poinformowano uczestników posiedzenia Komisji, że mimo postulatów związków zawodowych o dialog społeczny w sprawie rodzaju bloku jaki ma być budowany (blok węglowy lub blok gazowo-parowy), podjęto już decyzję o budowie bloku węglowego oraz podjęto kroki w celu realizacji tej inwestycji.

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski podkreślił, jak ważna jest dyskusja na takich forach w obszarze polityki gospodarczej, szczególnie wobec obecnej kondycji dialogu społecznego, w tym Rady Dialogu Społecznego.Dyskusja w ww. zakresie będzie przesłanką do dalszych prac OPZZ idących w kierunku stanowisk i uwag do przesyłanych dokumentów strategicznych do strony rządowej.

Posiedzenie Komisji było też okazją do debaty o realizacji Programu OPZZ w obszarze polityki gospodarczej, szczególnie wobec obecnej kondycji dialogu społecznego w tym Rady Dialogu Społecznego.  Piotr Ostrowski szczególną uwagę zwrócił na zdefiniowania nowego modelu kształtowania wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców, który określiłby zasady prowadzenia negocjacji płacowych, w tym zobowiązywał stronę związkową i stronę pracodawców do podjęcia rozmów o wzroście płac w określonym terminie. Po dyskusji doszło do konkluzji, że temat, wobec wzrostu płacy minimalnej, staje się w wielu firmach kluczowy. Większość członków Komisji uważa, że należy w związku z tym wprowadzić mechanizm negocjacji wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.  Oczekiwane są działania OPZZ w tym kierunku.

Przedstawiono informację na temat historii i obecnej działalności Rady Dialogu Społecznego pt. Rada Dialogu Społecznego – założenia a rzeczywistość.W tej części posiedzenia Zespołu omówiono także szczegółowotematy i działania, jakie w ostatnim czasie były podejmowane w Zespołach problemowych Rady Dialogu Społecznego.Wszyscy uczestnicy Komisji podkreślali w swoich wypowiedziach, że w chwili obecnej RDS stracił na znaczeniu. W tej sytuacji trzeba zastanowić się co zrobić, aby ta instytucja odzyskała swoje znaczenie do którego została powołana.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna w Zakładzie oraz spotkania z władzami naszych związków zawodowych w firmie.

opracowała: Katarzyna Pietrzak,

Zespół Polityki Gospodarczej OPZZ, 8 października 2019 r.