Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa uchwalona w dniu 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, która ma zrekompensować niektórym gospodarstwom domowym wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości dochodu.

KD, Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ


Uprawnieni do dodatku

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 6.

Dodatek osłonowy, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminy

W przypadku osób, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. (a także w okresie od 1 lutego do 31 lipca) dochód będzie liczony za 2020 rok.  Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. ich dochód będzie liczony za 2021 rok. Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu.

Gdzie złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Wniosek wraz z instrukcją jak go wypełnić jest już dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dokument może być złożony w gminie bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.