Inauguracyjne posiedzenie Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ (dalej: Komisji) odbyło się 15 października 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie OPZZ. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji.

Posiedzenie otworzył Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ, który przedstawił genezę i cel powołania Komisji oraz postawione przed nią zadania. Zwrócił się do członków Komisji o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie przez OPZZ danych osobowych członków Komisji. Następnie zaprezentował zatwierdzony przez Prezydium OPZZ Regulamin pracy Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ oraz zaproponował określenie przez jej członków, zgodnie z § 11 Regulaminu, liczby wiceprzewodniczących Komisji (do czterech osób). Zgodnie ustalono dokonanie wyboru dwóch wiceprzewodniczących, zastrzegając możliwość zwiększenia liczby wiceprzewodniczących w terminie późniejszym. Prowadzący obrady zaproponował przyjęcie „Regulaminu wyborczego dla dokonania rekomendacji przewodniczącego i wyboru wiceprzewodniczących Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ”. Regulamin wyborczy został zaakceptowany jednogłośnie.

W trakcie dalszych prac przystąpiono do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji. Zgłoszono kandydatury: Małgorzaty Ciesielskiej, Aleksandra Golińskiego i Sebastiana Góreckiego. Powołano trzyosobową komisję skrutacyjną, której powierzono przeprowadzenie wyborów na funkcję przewodniczącego Komisji. Wyboru osoby, którą Komisja rekomenduje Prezydium OPZZ na funkcję przewodniczącego Komisji dokonano w trzeciej turze głosowań. Wybory wygrała Małgorzata Ciesielska.

Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Komisji. Zgłoszono kandydatury: Sebastiana Góreckiego, Barbary Kramarz, Doroty Raczkowskiej. Powołano trzyosobową komisję skrutacyjną, której powierzono przeprowadzenie wyborów na funkcję wiceprzewodniczących Komisji. Wybory wygrali: Sebastian Górecki i Dorota Raczkowska.

W dalszej części obrady członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat problemów, którymi powinna zająć się Komisja. W trakcie dyskusji wskazano najważniejsze problemy, które występują w sektorze instytucji finansowych. Podjęto następujące ustalenia.

  • Komisja skieruje do organizacji członkowskich OPZZ pismo, w którym poinformuje o rozpoczęciu pracy i możliwości poszerzenia składu Komisji o nowych członków.
  • Komisja uznała, że warto zapraszać na posiedzenia Komisji gości zajmujących się problematyką finansową.
  • Komisja wyraziła potrzebę zorganizowania przez OPZZ szkolenia dotyczącego prawa związkowego i prawa pracy.
  • Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w pierwszym tygodniu lutego 2019 roku.


Warszawa, dnia 23 października 2018 roku

Sporządził: Norbert Kusiak, Zespół Polityki Gospodarczej OPZZ

Akceptował: Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ