O OPzz

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest reprezentatywną organizacją związkową w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Naczelnym postulatem OPZZ na lata 2018-2022 jest zwiększenie płac pracowników w Polsce. Jego realizacja będzie miała wieloaspektowe, krótko i długoterminowe korzyści, wyrażające się między innymi poprzez:

• poprawę warunków życia pracowników i ich rodzin;

• wzrost popytu wewnętrznego i powiązanego z nim wzrostu nowych miejsc pracy

• zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa, a więc poprawę finansowania takich usług publicznych jak ochrona zdrowia i edukacja;

• wyższe emerytury.

Realizując w praktyce swoje postulaty, wykorzystując przy tym aktywność w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz działalność wszystkich struktur, Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych i jego organizacjom członkowskim udało się w kadencji 2014-2018 uzyskać wiele korzystnych dla pracowników rozwiązań. Do najważniejszych należy zaliczyć:

• uzyskanie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych przez setki tysięcy osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych;

• szybszy wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z niej dodatku za pracę w porze nocnej oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej;

• zwiększenie zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

• znaczne ograniczenie nieprawidłowości związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych;

• powrót do poprzedniego wieku przechodzenia na emeryturę;

• wprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń;

• utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

• przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych;

• utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej związku zawodowego skierowanego do pracowników migrujących;

Każde stanowisko, opinia, uchwała czy apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych ma na celu realizację w praktyce fundamentalnej zasady godnej pracy i godnego życia dla wszystkich. Nie zgadzamy się, aby władze i instytucje publiczne pozostawiały obywateli samym sobie, z ich potrzebami i problemami. Przeciwstawiamy się pogłębianiu nierównowagi w relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Związki zawodowe są kluczowe w kwestii ustanawiania partnerskich relacji w stosunkach pracy, przede wszystkim na poziomie zakładu pracy. Dla poprawy skuteczności ważne jest systematyczne powiększanie naszej bazy członkowskiej oraz wzrost znaczenia głosu związkowego i pracowniczego w opinii publicznej.