Władze
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.

We wszystkich miejscach pracy dał się poznać jako bardzo dobry kolega dbający o właściwą atmosferę pracy oraz sprawny i kompetentny organizator. W swoim zawodowym życiorysie ma też udany epizod w działalności biznesowej, która dostarczała mu wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania firmą, dokonywania analiz finansowych oraz stosowania prawa gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Dał się też poznać jako sprawny negocjator zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Posiada dużą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szkoleniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował w mediach.

W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka”.


Zakres kompetencji Przewodniczącego OPZZ 

 • Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ
 • Organizacja pracy OPZZ w tym kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ.
 • Nadzór nad działalnością Biura OPZZ w szczególności zagadnień prawnych i gospodarowania majątkiem OPZZ.
 • Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ
 • Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów.
 • Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur.
 • Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
 • Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty w tym szkolnictwa zawodowego oraz kultury.
 • Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje.
 • Koordynowanie prac Komisji Ochrony Pracy OPZZ i współpraca z Radą OPZZ branży „Oświata i Nauka”
 • Dialog społeczny w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego oraz współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 00

e-mail: radzikowski@opzz.org.pl 


Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Kontakt: 601 159 263, [22] 551 55 16, popielarz@opzz.org.pl 

Karierę zawodową rozpoczęła jako planistka w Zakładzie Remontowo Montażowym przy Hucie Miedzi Legnica. Kolejne lata pracy zawodowej spędziła w Przychodni Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych Lubin, aż do powstania Miedziowego Centrum Medycyny Pracy. To właśnie z Działu Organizacji i Analiz Badań Profilaktycznych zajmując się szeroko rozumianą medycyną pracy odeszła do centrali OPZZ.

Od 1988 roku jest członkiem związków zawodowych i prowadzi aktywną działalność związkową.

Od 2007 roku do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. obejmującą swoim działaniem trzy zakłady pracy. Współredagowała Układ Zbiorowy dla pracowników ZZPPM MCZ, walczyła o rozszerzenie zakresu świadczeń pracowniczych, które udało się wprowadzić poprzez spisane porozumienia w prowadzonych sporach zbiorowych.

W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, skupiającego u siebie 28 zakładowych organizacji działających w KGHM tj. kopalniach, hutach, jak również spółkach grupy kapitałowej oraz firmach zewnętrznych działających w otoczeniu przemysłu miedziowego.

Delegatka na VII,VIII,IX Kongres OPZZ. Od 2010 roku członek Rady OPZZ woj. dolnośląskiego OPZZ, członek Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Funkcję Wiceprzewodniczącej OPZZ objęła w 2018 roku. Odpowiedzialna za Wydział Organizacji i Informacji oraz za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Górnictwo i Energetyka” oraz „Budownictwo”. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi oraz polityką informacyjną OPZZ, promowaniem wszystkich działań podejmowanych przez OPZZ. Twierdzi, iż jesteśmy silni gdy stawiamy na pierwszy plan współpracę i widzenie spraw w szerszym aspekcie, a moc związków zawodowych jest sumą siły i zaangażowania wszystkich członków, które skupiają te organizacje. Nastawiona na dialog i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez różne, czasami konkurencyjne wobec siebie grupy zawodowe i pracownicze. Na takim podejściu zyskują bowiem wszyscy. 


Odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Górnictwo i Energetyka” oraz „Budownictwo”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącej OPZZ

 • Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ.
 • Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ i członkostwa w OPZZ oraz przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
 • Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
 • Statystyka związkowa.
 • Promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
 • Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy udziale OPZZ.
 • Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacjach członkowskich OPZZ.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Kobiet OPZZ i Komisja Młodych OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Budownictwo”.


Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Kontakt: 515 062 351, [22] 551 55 06, ostrowski@opzz.org.pl

Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy, jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ Konfederacja Pracy w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok po 4 latach i 3 miesiącach. W międzyczasie rozpoczął swoją działalność w ramach Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, pełniąc po pewnym czasie funkcje w Zarządzie Krajowym Związku. Obecnie pełni funkcję sekretarza Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy. Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, jako przedstawiciel OPZZ Konfederacja Pracy, nieprzerwanie wchodzi w skład Prezydium OPZZ i Rady OPZZ. Był delegatem na VII, VIII i IX Kongres OPZZ. Współtworzył w 2007 roku Komisję Młodych OPZZ. Ma ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodzi w skład Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Koordynator i menedżer wielu projektów europejskich z udziałem OPZZ. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2008 roku obronił na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską pt. „Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym”, w której przedstawił model tworzenia się związków zawodowych. W oparciu o te badania w 2010 roku została wydana książka pod tym samym tytułem. Do 2019 roku pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; wciąż jest członkiem Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów i opinii. Główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu procesów charakterystycznych dla zbiorowych stosunków pracy, także w kontekście europejskim. Istotną była - przez cały okres działalności naukowej - umiejętność łączenia obowiązków naukowo-dydaktycznych z ich praktycznym zastosowaniem. W szczególności skupienie się na roli związków zawodowych, traktując je jako kluczowy element nowoczesnego państwa demokratycznego, propagując ich znaczenie w środowisku akademickim i przeciwstawiając się jednocześnie negatywnym stereotypom na ich temat w opinii publicznej. Związkom zawodowym (w szczególności OPZZ) przybliżał jednocześnie dorobek nauk społecznych w zakresie badań nad zbiorowymi stosunkami pracy w Polsce.

Urodził się i mieszka w Warszawie. Jest żonaty, ma syna i córkę.


Odpowiedzialny za Wydział Polityki Gospodarczej oraz Wydział Międzynarodowy i bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Przemysł” oraz „Transport”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ

 • Gospodarka i finanse w tym:
  • kształtowanie wynagrodzeń w tym w państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych,
  • polityka przemysłowa państwa w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych,
  • budżet państwa, polityka podatkowa i celna,
  • polityka rolna i ochrona środowiska,
  • polityka regionalna.
 • Współpraca międzynarodowa w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN.
 • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich i innych, w których uczestniczy OPZZ.
 • Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ i Komisji Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Przemysł” i „Transport”.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Kontakt: 510 893 751, [22] 551 55 10, kocwin@opzz.org.pl 

Urodził się 6.10.1983 r. w Zamościu. Magister Historii Uniwersytetu Opolskiego, ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w Administracji Publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Od 2007r. pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się m.in. koordynacją Systemów Zabezpieczenia Społecznego (od 2014r. na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji związkowej). Od początku swojej pracy zawodowej ściśle związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS, w którego opolskim oddziale do dnia dzisiejszego pełni funkcję członka zarządu.

W 2014r. został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W okresie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na zintegrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach.

W 2017r. kierował pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu (od 2015r. w Prezydium WRDS w Opolu).

Od 2019r. członek Rady Rynku Pracy.

W wieku 36 lat, w 2019r., wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Nastawiony na dialog i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Za priorytetowe uznaje zwiększenie poziomu uzwiązkowienia i zachęcenie do wstępowania do związków zawodowych młodych ludzi.


Odpowiedzialny za Wydział Polityki Społecznej i bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Usługi Publiczne" i "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka".


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ

 • Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz polityka senioralna i migracyjna.
 • System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
 • Ochrona zdrowia w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Koordynowanie prac Komisji Polityki Senioralnej OPZZ oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” i „Usługi Publiczne”.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach w zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.