OPZZ ponownie działa na rzecz ochrony organizacji związkowych przed skutkami drastycznego wzrostu kosztów utrzymania pomieszczeń służących do prowadzenia działalności statutowej.

Wcześniej OPZZ zwrócił się do Prezesa Urzędu Energetyki o włączenie związków zawodowych do listy podmiotów, dla których stosuje się mechanizm zamrożenia cen paliw gazowych. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza/ceny-gazu-szkodza-zwiazkom-zawodowym. Już dziś z rozwiązania tego mogą korzystać niektóre kategorie odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej np. organizacje pożytku publicznego.

Teraz, w związku z toczącymi się w Sejmie pracami nad projektem ustawy, który ma wprowadzić szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543), OPZZ zwrócił się do Marszałek Sejmu o uwzględnienie związków zawodowych jako podmiotów, dla których ustalana jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą. W projekcie ustawy z takiego wsparcia mogą korzystać na przykład organizacje pozarządowe.

Wobec utrudniania przez niektórych pracodawców działalności związków zawodowych, organizacje te są zmuszone do prowadzenia swoich zadań na rzecz pracowników poza terenem zakładu pracy, gdzie znajdują się również pomieszczenia związkowe struktur krajowych, branżowych i regionalnych.Koszty tej działalności są na poziomie rynkowym bowiem organizacje związkowe, mimo społecznego charakteru ich działalności, traktowane są jak klienci biznesowi. Członkowie związku zawodowego ponoszą koszty użytkowania ww. pomieszczeń.

Biorąc pod uwagę zadania związków zawodowych i ich rolę w kształtowaniu zgodnych z prawem i bezpiecznych warunków pracy, zasadne jest aby otrzymały wsparcie swojej działalności poprzez możliwość korzystania z cen wywarzania ciepła z rekompensatą, analogicznie jak organizacje pozarządowe. 

Środki, które mogłyby być przeznaczone na obronę praw pracowniczych są bowiem obecnie konsumowane przez rosnące koszty energii, co pogarsza możliwość prowadzenia dialogu społecznego.

(KP)