Ministerstwo Technologii i Rozwoju zwołało posiedzenie Zespołu do spraw Strategii Europa 2020, które poświęcono uwagom zgłoszonym przez partnerów społecznych do projektu Krajowego Programu Reform 2022/2023.

Podsumowano konsultacje społeczne projektu, partnerzy społeczni mieli ponownie możliwość przedstawienia swoich uwag i wniosków wynikających z analizy tego dokumentu. Z dyskusji wynika, że partnerzy społeczni zgłaszają analogiczne uwagi jak w latach poprzednich, zatem ministerstwa tworzące ten dokument nie wykorzystują wiedzy przekazywanej przez partnerów społecznych.

Brakuje rzeczywistych reform w dokumencie, precyzji oraz wskaźników umożliwiających monitorowanie skuteczności zadań przedstawionych w Krajowym Programie Reform. Jest to tym bardziej istotne obecnie wobec wyzwań wynikających z wystąpienia pandemii COVID-19 oraz zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Dokument w tym zakresie uznano za niewystarczająco odpowiadający na zmieniającą się sytuację społeczną i gospodarczą. Ponawiana jest potrzeba interwencji na rynku pracy oraz w obszarze usług publicznych.

Zwrócono ponadto uwagę, że prace przygotowujące Krajowy Program Reform powinny zostać wykorzystany na pogłębiony dialog ze stroną społeczną oraz Komisją Europejską na temat kierunku polityki gospodarczej i społecznej.

Przebieg Zespołu nie pozwolił na wnioski, które z uwag partnerów społecznych zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji Krajowego Programu Reform. Partnerzy społeczni mają otrzymać tabelę, w której poszczególne ministerstwa odniosą się do zgłoszonych uwag.

(KP)