undefined

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwołało posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Członkowie Zespołu: przedstawiciele strony rządowej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych dyskutowali o organizacji współpracy w zakresie unijnego Semestru Europejskiego na poziomie krajowym. Semestr Europejski, jako narzędzie zarządzania gospodarczego w UE uległo na przestrzeni lat zmianom, przez które organizacja dialogu w jego sprawie na poziomie krajowym powinna ulec dostosowaniu. Ponadto, przestała obowiązywać Strategia Europa 2020, zaplanowana przez Komisję Europejską do 2020 r.

Ministerstwo przedłożyło do konsultacji projekt Zarządzenia Rady Ministrów w sprawie Zespołu ds. Semestru Europejskiego. Ma on zastąpić dotychczas działający Zespół ds. Strategii Europa 2020.

Partnerzy społeczni działający w Radzie Dialogu Społecznego uzgodnili w sprawie projektu wspólne Stanowisko, w którym postulują o zwiększenie rangi Zespołu w ustalaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działań krajowych na rzecz realizacji Semestru Europejskiego, w szczególności reform, oraz zwiększenia roli partnerów społecznych w tych procesach.

Osiągnięciu tego celu ma służyć m.in. zmiany zaproponowane przez partnerów społecznych w projekcie Zarządzenia, na podstawie którego ma zostać zorganizowana praca Zespołu ds. Semestru Europejskiego.

Ponadto, Zespół omówił treść Rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r., dokumentu Komisji Europejskiej wskazującego państwom członkowskim priorytety polityk unijnej i krajowych w bieżącym roku. OPZZ przedstawiło na posiedzeniu Zespołu wnioski wynikające z analizy tego dokumentu. Mówiliśmy głównie o potrzebie działań na rzecz wzrostu płac pracowników oraz poprawy jakości usług publicznych. Zwróciliśmy ponadto uwagę na kwestie niedoszacowania kosztów społecznych polityki klimatycznej. Postulowaliśmy ponadto o większy nacisk na weryfikację przestrzegania praw pracowniczych i związkowych w UE oraz zasad dialogu społecznego.

W związku z rozpoczęciem nowego cyklu zarządzania gospodarczego, Zespół przedyskutował również założenia i harmonogram prac nad Krajowym Programem Reform, obowiązkowym dokumentem, który co roku Polska musi przedłożyć Komisji Europejskiej w ramach Semestru Europejskiego. Na posiedzeniu Zespołu OPZZ reprezentowali Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ oraz Katarzyna Pietrzak z tego samego Wydziału.

(KP)