Rada Ministrów przyjęła we wtorek 26 kwietnia br. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025 (WPFP) i przekazała go Radzie Dialogu Społecznego (RDS). Głównym jego elementem jest aktualizacja Programu Konwergencji, która do 30 kwietnia br. zostanie przesłana Komisji Europejskiej i Radzie UE. Za kilka dni w RDS rozpoczną się rozmowy z pracodawcami na temat tego, jak powinny kształtować się płace oraz renty i emerytury w 2023 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025 zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8%, a w 2023 r. spadnie do 3,2%. Szacuje się, że stopa bezrobocia według BAEL spadnie z 3,4% w 2021 r. do 2,7% w 2022 r. W kolejnych latach bezrobocie pozostanie na niskim poziomie (2,6% w horyzoncie prognozy) w wyniku trendów demograficznych i utrzymywania się tempa wzrostu gospodarczego.

Szybkiej odbudowie aktywności gospodarczej towarzyszyć będzie wzrost inflacji. Przewiduje się, że w 2022 r. stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1%, by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8% w 2023 r., 4,8% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r.).

Program Konwergencji zakłada także redukcję deficytu do 3,7% PKB i długu do 51,5% PKB w 2023 r. Przewidujemy, że wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB ulegną obniżeniu z 44,4% w 2022 r. do 42,2% w 2025 r. Natomiast dochody sektora w relacji do PKB spadną z 40,0% do 39,7% w latach 2022-25.

W związku z rozpoczynającymi się za tydzień negocjacjami płacowymi w Radzie Dialogu Społecznego i koniecznością sformułowania przez OPZZ stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur w 2023 r., zwracamy się z prośbą do naszych organizacji członkowskich o zgłoszenie ewentualnych uwag do WPFP oraz wskazanie, jakie powinny być oczekiwania OPZZ w zakresie wzrostu: (1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, (2) wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz (3) rent i emerytur w 2023 r.

Uwagi proszę kierować na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl w terminie do dnia 4 maja 2022 r. (środa).

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025

(nq)