Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego odbyło się 18 lutego br. Poświęcone było m.in. strategii na rzecz bioróżnorodności oraz rosnącym cenom drewna.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Stronę rządową na posiedzeniu reprezentowali: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Piotr Pyzik, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W pierwszej części posiedzenia minister Rafał Weber przedstawił informację dotyczącą nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 27 stycznia br., dlatego partnerzy społeczni nie przyjęli w tej sprawie stanowiska.

W drugim punkcie porządku obrad dyskutowano nad przyjęciem stanowiska strony pracowników i pracodawców w sprawie oceny wpływu społecznego i gospodarczego wprowadzenia unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Stanowisko zostało przyjęto jednomyślnie.

W stanowisku partnerzy społeczni podkreślają, że koncepcja Unii Europejskiej polegająca na objęciu ścisłą ochroną co najmniej 1/3 unijnych obszarów chronionych, czyli 10% obszarów lądowych i 10% obszarów morskich jest koncepcją niosącą obok wielu korzyści także ryzyka. Jej wdrożenie może doprowadzić do znacznego stopnia zmian w sektorze leśno-drzewnym, meblarskim, budowlanym, papierniczym oraz sektorach pokrewnych. Strona pracowników i strona pracodawców zwróciły się z wnioskiem o powołanie stałego gremium, z udziałem partnerów społecznych oraz ekspertów w dziedzinie problematyki bioróżnorodności, monitorującego oraz konsultującego wdrażanie działań związanych z implementacją w Polsce polityki UE w zakresie bioróżnorodności i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw i sytuację na rynku pracy.

Następnie dyskutowano nad projektem stanowiska strony społecznej w sprawie rosnących cen drewna w Polsce. Ustalono, że prace nad finalną wersję stanowiska będą kontynuowane.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli członkowie Zespołu: Mirosław Grzybek i Dariusz Potyrała oraz eksperci: Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”; Piotr Nalewajek, przewodniczącego Krajowej Sekcji Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego „Budowlani”, Zygmunt Mierzejewski i Norbert Kusiak.

(nq)