29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1352). To kolejna nowelizacja regulująca minimalne wynagrodzenie zasadnicze w ochronie zdrowia.

Od tego dnia, zgodnie z art. 4 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, pracodawcy w poszczególnych podmiotach leczniczych są zobowiązani do podjęcia negocjacji z działającymi w zakładach pracy organizacjami związków zawodowych w celu zawarcia porozumienia, na podstawie którego dojdzie do ustalenia warunków i sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych. Czas na negocjacje i zawarcie porozumienia kończy się z dniem 13 lipca 2022 r. - jeżeli do tego czasu porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia, w terminie kolejnych 7 dni, kierownik podmiotu leczniczego.

Teraz jest więc czas na negocjacje płacowe w podmiotach leczniczych – przypominamy poniżej nowe, podwyższone wysokości współczynników pracy przypisane do poszczególnych grup zawodowych, zawarte w załączniku do ustawy.

Nowelizacja ustawy z dnia 26 maja 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia uchwalone | OPZZ

Oprócz nadania nowego brzmienia załącznikowi do ustawy, ze zmodyfikowanym podziałem pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz nowymi podwyższonymi wysokościami współczynników pracy przypisanych do poszczególnych grup zawodowych – nowelizacja wprowadza m.in. dodatkowe dwie kluczowe zmiany:

1) określenie zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego w taki sposób, aby wynagrodzenie to: 1) odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu; 2) uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy; 3) uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie (art. 5 ustawy);

2) dodanie do ustawy przepisu na podstawie którego, od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy (art. 5a ustawy).

OPZZ będzie monitorować przebieg wdrażania nowelizacji ustawy i zawieranych porozumień płacowych. 

oprac. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ