Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 9 maja br., poświęcono zagadnieniom opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy i sytuacji w sektorze szpitalnictwa. Najważniejszą dla pracowników ochrony zdrowia była informacja o przedłożeniu przez ministra zdrowia premierowi wniosku o pilne procedowanie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych.

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia systematycznie analizuje sytuację w ochronie zdrowia, w kontekście opieki zdrowotnej udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Warto przypomnieć, że koszty udzielanych im świadczeń zdrowotnych nie obciążają budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia - źródłem ich finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Obecnie, wartość wszystkich zrefundowanych przez Fundusz świadczeń zdrowotnych dla ukraińskich pacjentów wyniosła niespełna 2,3 mln zł, co stanowi minimalny odsetek wydatków Funduszu. W polskich szpitalach przebywa średnio 1,5 tys. obywateli Ukrainy i jest to tendencja spadkowa. 

W ramach posiedzenia omówiono projektowane zmiany w sektorze szpitalnictwa.
Projekt ustawy o modernizacji szpitali i poprawie efektywności szpitalnictwa jest już po konsultacjach społecznych; był także przedmiotem obrad Prezydium OPZZ w marcu br. Jako OPZZ wskazaliśmy na wiele zagrożeń związanych zarówno z dostępnością pacjentów do opieki zdrowotnej w przyszłości, jak i braki regulacji w obszarze spraw pracowniczych. Podczas dyskusji omówiono istotne, uwzględnione przez resort zdrowia grupy uwag zgłoszonych w konsultacjach. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili dodatkowo informację o kondycji finansowej szpitali – jest ona zróżnicowana i zależna od organu tworzącego. Przykładowo, wobec instytutów i szpitali klinicznych utrzymuje się znaczny spadek rentowności przy jednoczesnym spadku wysokości zobowiązań wymagalnych. Stabilnie wygląda sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich, powiatowych i miejskich wobec, których obserwuje się systematyczny spadek zobowiązań wymagalnych.

Odnośnie przygotowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończył się proces konsultacji społecznych. Omówiono najważniejsze grupy uwag, w tym te przyjęte dotyczące m.in. dotyczących gwarancji finansowych. Chodzi o niebagatelną kwotę wydatków po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7, 2 mld zł w drugim półroczu 2022 r. W ocenie OPZZ, w toku dalszych prac parlamentarnych, nadal wzmocnienia wymagają regulacje odnoszące się do pracowników niewykonujących zawodu medycznego czy korekty zapisów dotyczących grup zawodowych techników. Ustawa regulująca wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu uczestniczyli członkowie i eksperci OPZZ reprezentujący branżę ochrony zdrowia. 
Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja br. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ