OPZZ od wielu lat wskazuje na potrzebę uregulowania całego obszaru zagadnień i problemów związanych ze świadczeniem usług medycznych w domach pomocy społecznej. Zaniedbania w tym zakresie wyostrzył czas pandemii podkreślając, jak znaczące są różnice pragmatyki zawodowej i płacowej pomiędzy pracownikami medycznymi zatrudnionymi w DPS – ach i podmiotach leczniczych.

Projekt nowelizacji ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - częściowo wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom.
Choć pozytywnie oceniliśmy założenia i intencję zmian ustawowych, w trybie konsultacji społecznych, zgłosiliśmy kilka zastrzeżeń. Dotyczą one:

1) statusu zawodów medycznych pracowników zatrudnionych w DPS - ach (wskazujemy na konieczność uwzględnienia innych medycznych grup zawodowych, szczególnie fizjoterapeutów udzielających świadczeń w DPS – ach, jak i opiekunów medycznych, oprócz najliczniej zatrudnionej grupy zawodowej pielęgniarek);
2) środków finansowych na dostosowanie DPS -ów jako podmiotów leczniczych (wskazujemy na konieczność gwarancji finansowych dla DPS – ów z przeznaczeniem na spełnienie organizacyjno – prawnych wymagań nakazanych ustawą, by mogły spełniać status podmiotu leczniczego);
3) regulacji płacowych dla pracowników, analogicznie jak w podmiotach leczniczych (wskazujemy, że zasadą powinna być możliwość finansowania wynagrodzeń ze środków Narodowego Funduszu wobec zawodów medycznych oraz wobec pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w DPS - ach uczestniczących w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, analogicznie jak w podmiotach leczniczych).

W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej na temat zmian wdrażanych niniejszą ustawą. 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ