Obrady doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS poświęcono omówieniu bieżącej sytuacji związanej z przebiegiem 4 fali pandemii. Dyskusja koncentrowała się wokół sytuacji podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19, dostępnością do świadczeń medycznych dla pacjentów przewlekle chorych, problematyki szczepień szczepień i realizacji wypłat tzw. dodatków covidowych.

Podczas posiedzenia przekazano kilka istotnych informacji będących odpowiedziami na liczne wnioski strony społecznej.
Uwaga członków zespołu od początku koncentrowała się na dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów innych niż ,,covidowi”. W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia jednoznacznie podkreślił, że nie wydał, jak podczas pierwszej fali pandemii wiążących rekomendacji odnośnie wstrzymywania planowych przyjęć, wskazując jednak, że co do zasady takie decyzje mogą być podejmowane przez podmioty lecznicze na szczeblu lokalnym. Wskazano, że sytuacja finansowa szpitali nie jest najgorsza - obserwowany jest systematyczny spadek zobowiązań wymagalnych, a bieżąca płynność finansowa to efekt ich zaliczkowania finansowego w wysokości 1/12 kontraktu. W czasie przygotowań do czwartej fali resort zdrowia zaplanował powiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19 – od sierpnia br. o ponad 21 tys. łóżek - obecnie dysponujemy prawie 28 tys. łóżek oraz ponad 2,5 tys. respiratorami. Działają 23 szpitale tymczasowe, otwierane w zależności od potrzeb zdrowotnych danego regionu. Na walkę z COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku bieżącym przeznaczonych zostało ponad 34 mld zł, w końcu roku będzie uruchomionych zostanie kolejne 5 mld zł, a na 2022 r. planowane jest 21 mld zł.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili aktualny stan wyszczepienia personelu medycznego, wahający się od ok. 70 proc. w przypadku fizjoterapeutów do prawie 92 proc. w przypadku lekarzy (pozostałe grupy: pielęgniarki i położne – 81 proc., diagności – 85 proc., farmaceuci – 87 proc.). Podkreślono, że nie zapadły decyzje odnośnie szczepień obowiązkowych, zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. W tym kontekście dyskutowano o skierowanym do parlamentu poselskim projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym tzw. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Regulacja ogranicza się wyłącznie do świadczeń pieniężnych z tytułu niepożądanych odczynów poszczepiennych nabytych w trakcie szczepień (nie tylko covidowych). Członkowie Zespołu negatywnie odnieśli do braku konsultacji projektu ustawy, przypominając o przyjętej we wrześniu br. Uchwale nr 99 strony pracowników i pracodawców RDS odnoszącej się do tej materii. 

Problematyka realizacji dodatków covidowych i przygotowanie stanowiska zespołu jest przedmiotem bieżących prac zespołu.
Każda ze stron – pracowników i pracodawców – zobowiązała się do przygotowania założeń. OPZZ tym względnie przesłało w ubiegłym tygodniu pismo do Ministra Zdrowia, domagając się porównywalnych zasad przyznawania dodatków covidowych dla pracowników medycznych i niemedycznych, pracujących i uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Kolejne posiedzenie wyznaczono na 10 stycznia 2022 r.
Będzie ono poświęcone bezpieczeństwu lekowemu oraz aktualnemu funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie kolejnej fali pandemii w aspekcie organizacyjnym, finansowym i pracowniczym (temat zgłoszony przez OPZZ).
W posiedzeniu OPZZ reprezentowały Urszula Michalska i Renata Górna. 

(rg)