Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w formie wideokonferencji, pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Jerzego Wiśniewskiego oraz z udziałem przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego oraz wiceprzewodniczącego Sebastiana Koćwina, odbyło się w dniu 25 kwietnia br.

Porządek obrad posiedzenia obejmował omówienie przez Wiceprzewodniczącego Koćwina stanowiska Prezydium OPZZ z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz oceny efektywności mechanizmu i rekomendacji reformy oraz omówienie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2022 roku dotyczących emerytów. Spotkanie poświęcono również kontynuacji dyskusji dotyczącej wyzwań na 2022 rok. Zwrócono uwagę na takie niepokojące zjawiska, jak wysoka inflacja i rosnące raty kredytów oraz wzrastająca liczba emerytur w wysokości niższej niż emerytura minimalna (wynosząca od 1 marca 2022 roku 1338,44 zł brutto). Zgłoszono ponadto potrzebę skierowania do rządu wniosku o zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego, który pozostaje na niezmiennym poziomie 4000 zł od 11 lat. Podzielono się również informacją na temat pojawiających się przypadków adresowania przez przedsiębiorców ofert pracy wyłącznie do pracowników ukraińskich, wykluczając przez to pracowników polskich.