Ministerstwo Zdrowia przekazało OPZZ obszerne wyjaśnienia dotyczące sposobu przekazywania środków finansowych do podmiotów leczniczych na wynagrodzenia pracowników, w związku z uchwaleniem w dniu 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustawi jej wdrożeniem od 1 lipca br. 

Odpowiedź resortu zdrowia to efekt licznych pytań branżowych organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych - pytaliśmy czy tryb przekazywania pieniędzy będzie analogiczny, jak w roku ubiegłym, czy też planowany jest inny sposób realizacji ustawy. Częściowo nasze wątpliwości zostały rozwiane ubiegłotygodniowymi decyzjami, zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i rekomendacjami Ministra Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie gwarancji finansowych ustawy i jej skali finansowej (łącznie 9 mld zł).

Ważne dla pracowników jest to, że od dnia 1 lipca br. żaden pracownik medyczny i niemedyczny działalności podstawowej zatrudniony na etacie w podmiocie leczniczym nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z tabeli stanowiącej załącznik do wymienionej wyżej ustawy. Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku podniesienia płacy zasadniczej co najmniej do poziomu określonego w ustawie i wypłaty podwyższonych wynagrodzeń, będzie podlegać odpowiedzialności z tytułu łamania praw pracowniczych i narazi się na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika z artykułu 282 paragraf 1 Kodeksu pracy.

Pismo Ministerstwa Zdrowia skierowane do OPZZ – do pobrania 

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ