Działania w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności to wiodący temat omawiany podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, z udziałem przedstawicieli OPZZ. Podczas posiedzenia doprecyzowano ostatecznie kwestie regulaminowe związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Przypomnijmy, że Zespół został powołany Uchwałą nr 107 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej. Zrealizowany został w ten sposób wieloletni postulat organizacji związkowych OPZZ reprezentujących obszar pomocy społecznej, jak i pozostałych partnerów społecznych RDS, by powstało gremium dialogu dla rozpatrywania bieżących spraw z tego zakresu. Członkami zespołu ze strony OPZZ są kol. Anna Dziedziulo (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) i kol. Barbara Dors (OPZZ Konfederacja Pracy).

Przedstawiciele Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawili działania w zakresie wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Podkreślono, że bezdomność jest jedną z najbardziej dotkliwych, a jednocześnie najbardziej złożonych form wykluczenia społecznego. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania w obszarze pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i osobom bezdomnym. W zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezdomności istotny wymiar ma współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi. Przedstawione zostały efekty wybranych działań podjętych na rzecz osób w kryzysie bezdomności w 2020 roku zmniejszające bezdomność, poprzez tworzenie m.in. nowych noclegowni, schronisk czy mieszkań chronionych oraz oceniono skalę tego zjawiska. Zaprezentowano także programy resortowe wspierające osoby bezdomne realizowane w latach 2015 - 2022 w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w tym przeprowadzane co 2 lata ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Podczas przeprowadzonego po raz piąty badania (dane z 2019 r.) zdiagnozowano 30 330 osób bezdomnych, z czego 82,1 proc. stanowili mężczyźni (24 901 osób), 14,6 proc. kobiety (4 437 osób) i dzieci 3,3 proc. dzieci. Kolejne badanie ma być realizowane w tym roku.

W dyskusji przedstawiciele strony społecznej zgłaszali uwagi dotyczące form wsparcia pieniężnego i ich wysokości, zasiłku stałego, kontraktów socjalnych oraz zabezpieczenia mieszkaniowego osób bezdomnych.

W sprawach organizacyjnych i proceduralnych uzgodniono ostatecznie Regulamin Trójstronnego Zespołu. Doprecyzowano liczbę przedstawicieli po stronie związkowej, która zwiększyła się do 9 osób, co oznacza po 3 przedstawicieli z każdej reprezentatywnej organizacji związkowej. Dokonano także wyboru współprzewodniczących Zespołu ze strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej.

W sprawach różnych przewodniczący Zespołu wiceminister Stanisław Szwed poinformował o wstrzymaniu prac nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej  oraz ustawy o działalności leczniczej, regulującej kwestie świadczeń medycznych w Domach Pomocy Społecznej. Ze względu na negatywną opinię niemal całego środowiska pomocy społecznej co do przedstawionej koncepcji rozwiązania tego problemu, rząd zdecydował, że w takiej formie projekt nie będzie procedowany i konieczną jest inna propozycja poprawy sytuacji finansowej pracowników DPS i uregulowania finansowania świadczeń medycznych w tych domach. OPZZ bardzo krytycznie oceniło projekt przedstawiony do konsultacji społecznych, stąd informację o wstrzymaniu prac nad projektem przyjęliśmy z zadowoleniem.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, oprócz przedstawicieli strony społecznej uczestniczyli dwaj wiceministrowie: z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed i z Ministerstwa Zdrowia Piotr Bromber.

Ustalono spotkanie Prezydiów obu zespołów: Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej – odbędzie się ono w dniu 21 października br.