Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W sierpniu 2022 r. rząd wypłaci emerytom i rencistom tzw. czternastą emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT. Wypłata czternastki odbędzie się po raz kolejny, pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2021 r. Poniżej przytaczamy nadal aktualną opinię wydaną przez OPZZ do projektu ustawy o tzw. czternastej emeryturze w 2020 r.

16 marca 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został skierowany do konsultacji rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 

6 kwietnia 2020 r. OPZZ wydało opinię o następującej treści:

„Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat postuluje wprowadzenie systemowych rozwiązań poprawiających sytuację materialną emerytów i rencistów. Niestety, przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy, chociaż podejmuje próbę złagodzenia problemów finansowych osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne i rentowe, po raz kolejny ma charakter incydentalny i w perspektywie długofalowej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Zdaniem OPZZ należy rozważyć wdrożenie następujących mechanizmów o charakterze systemowym, które efektywnie mogłyby rozwiązać problem niskich świadczeń emerytalnych i rentowych. Są nimi m.in.:

  • coroczna waloryzacja minimalnej emerytury i renty wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym;
  • wyznaczanie wysokości minimalnej emerytury na poziomie nie niższym, niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich.

OPZZ negatywnie ocenia źródło finansowania kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, którego koszt wyniesie ok. 10,7 mld zł. Ustawa przewiduje, że świadczenie to zostanie wypłacone ze środków Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. Dodatkowo ustawa o Funduszu Solidarnościowym przewiduje możliwość zaciągnięcia przez Fundusz nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w celu sfinansowania świadczeń objętych ustawą.

Nie ma naszej zgody na nieuzasadnione wykorzystywanie funduszy celowych, zwłaszcza Funduszu Pracy, na realizację zadań niezwiązanych z celami jego powołania. Stoimy na stanowisku, że środki Funduszu powinny być przeznaczane na finansowanie instrumentów i usług rynku pracy służących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

OPZZ po raz kolejny apeluje do strony rządowej o merytoryczną dyskusję o systemowych rozwiązaniach kwestii świadczeń emerytalno – rentowych, trwale poprawiających sytuację materialną tej grupy społecznej”.

Warto również przypomnieć, że 15 marca br. Prezydium OPZZ wydało Stanowisko w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, w którym rekomendowało m.in. wprowadzenie mechanizmu tzw. podwójnej waloryzacji rent i emerytur. Stanowisko dostępne jest pod adresem: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/prezydium-opzz-nie-dla-ubostwa-emerytow-i-rencistow

Polecamy ponadto wywiad z dr Tomaszem Lasockim pt. „14. emerytura nie rozwiąże na dłuższą metę żadnego problemu”. https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opinia-na-temat-tzw-14-emerytury

KD